بررسي اثر درماني سلول‌هاي استرومال مغز استخوان و كوآنزيم 10Q در موش‌هاي صحرايي مدل تجربي پاركينسون

Anatomical Sciences Journal (نام قديم مجله علوم تشريح ايران)

دوره 7 - شماره 28-29

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: ارزيابي توانايي درمان همزمان پيوند سلول‌هاي استرومال مغز استخوان (Bone marrow stromal cells) و تجويز خوراكي كوآنزيم ( Q10 ( CoQ10در موش‌هاي صحرايي مدل پاركينسون به‌عنوان جايگزيني مناسب براي درمان‌هاي رايج كنوني و مقايسه توانايي اين نوع درمان با زماني كه از هر كدام از اين درمان‌ها به تنهايي استفاده مي‌شوند.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربي از موش‌هاي صحرايي نر نژاد ويستار كه به شش گروه زير تقسيم شده بودند، استفاده شد: گروه كنترل، شاهد، تخريب، درمان با تجويز خوراكي 10CoQ، درمان با پيوند BMSCs و درمان همزمان پيوند BMSCs به‌همراه تجويز خوراكي 10CoQ. تجويز خوراكي 10 CoQ با دوز mg/kg 200 روزانه از يك هفته قبل از ايجاد مدل شروع شد و در طول مدت درمان نيز ادامه داشت. ايجاد مدل آزمايشگاهي بيماري پاركينسون در موش‌هاي صحرايي گروه‌هاي درماني و گروه تخريب با تزريق 5/2 ميكروليتر محلول سالين 9/0 درصد حاوي 8 ميكروگرم 6-هيدروكسي دوپامين و 2/0 درصد اسيد اسكوربيك به بخش متراكم جسم سياه با روش استريوتاكسي صورت گرفت. سلول‌هاي استرومال مغز استخوان قبل از پيوند، با بروموديوكسي يوريدين (Brdu) نشاندار شدند. ارزيابي رفتاري قبل و دو هفته بعد از ايجاد مدل، و هشت هفته بعد از پيوند سلولي صورت گرفت. همچنين در انتهاي دوره درماني دو ماهه، مطالعه بافتي و ايمونوهيستوشيمي به عمل آمد.
يافته‌ها: در بخش ارزيابي رفتاري پايان دوره درمان، دو گروه درماني تجويز با 10 CoQ و گروه درماني پيوند با BMSCs در مقايسه با گروه تخريب از درصد بهبودي برابري برخوردار بودند ( p<0/01).

Therapeutic Eeffect of Bone Marrow Stromal Cells & Coenzyme Q10 on Rat Models of Parkinson’s Disease
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: The assessment of the ability of combined treatment of bone marrow stromal cells graft (BMSCs) and oral administration of Coenzyme (CoQ10) in rat model of Parkinson disease as a good substitute for common current Parkinson treatments and the comparison of this combined treatment method with alone application of these treatments Materials and Methods: In this experimental study of male Wistar rats were used. They were divided into six groups: control sham lesion treatment groups with oral administration of CoQ10 treatment with graft BMSC and combined treatment with graft BMSC and oral administration of CoQ10. Oral administration of CoQ10 with 200 mg/kg/daily dose started a week before the model creation procedure and continued throughout the whole treatment period. The laboratory model of Parkinson disease in rats was performed by injecting 2.5 microlitre saline solution 0.9 % containing 8 micrograms 6-hydroxy dopamine (6-OHDA) and 0.2 % ascorbic acid in substantia nigra pars compacta. Also in sham group the same volume solution saline-ascorbic was injected. BMS Cells were labeled by 5-Bromo-2´-deoxyuridine (Brdu) before transplantation. Behavioral assessment before creating the model two weeks after creating the model and eight weeks after cell transplantation was performed. At the end of second month of treatment Immunohistochemistry and histology Studies were performed. Results: Behavioral assessment of two groups of alone treatments indicated the equal recovery in comparison with lesion group (p

قیمت : 20,000 ريال