بررسي تغييرات فركانس ميانه و توان عضلات اكستانسور گردن مردان سالم به دنبال بروز خستگي پويا (ديناميك)

مجله توانبخشي نوين

دوره 3 - شماره 3-4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: عضلات گردن در فعاليت هاي بسياري با انقباض پويا فعاليت مي كنند. افرادي مانند كشاورزان، كارگران صنعتي و نيز ورزشكاران حرفه اي در معرض بروز خستگي عضلات گردن قرار دارند.هدف از اين مطالعه مقايسه اثر خستگي پويا بر شاخص هاي حوزه توان و فركانس الكتروميوگرافي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه 20 مرد جوان سالم عضلات گردن را به صورت پويا تا رسيدن به خستگي منقبض كردند. با ثبت EMG سطحي از لواتور اسكاپولا، پارااسپينال ها و تراپزيوس فوقاني به عنوان اكستانسورهاي گردن، تاثير خستگي پويا بر حوزه ي فركانس (MedF)، و توان(RMS) قبل و بعد از خستگي مقايسه گرديد.
يافته­ها : نتايج مطالعه حاضر بيان مي كند كه فركانس ميانه بعد از خستگي پويا ( ديناميك) كاهش مي يابد (P<0.05) .
RMS عضلات لواتور اسكاپولا و تراپز فوقاني بدنبال خستگي پويا افزايش معني داري نشان داد (P<0.05) . نيروي عضلات پارااسپينال با توجه به كاهش معني دارRMS و افزايش فركانس ميانه كاهش يافت .
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه MedF به دنبال خستگي پويا كاهش مي يابد. در حوزه توان RMS تراپزيوس فوقاني و لواتور اسكاپولا در خستگي پويا افزايش معنادار يافت. پارااسپينال ها با توجه به كاهش معنادار RMS و افزايش MedF پس از خستگي، دچار كاهش نيرو شد.

The Changes of median frequency and power of neck extensor muscles following dynamic fatigue in healthy men
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and aim: Neck muscles contract dynamically in the majority of daily activities. Athletes, agricultures and industrial labors are predisposed to muscular fatigue.
Aim: The aim of the present study was to compare the effect of dynamic fatigue on power and frequency domains of EMG spectrum.
Material and methods: In this study 20 healthy young men contracted neck muscles dynamically, until muscular fatigue occurs. Surface electromyography was recorded of levator scapula, neck paraspinals and upper trapezius, as neck extensors. The effects of dynamic contraction on frequency (Median Frequency) and Power domains(RMS) were compared before and after fatigue.
Results: The results of the present study indicated that MedF decreases following dynamic fatigue (P<0.05). After dynamic fatigue, RMS of levator scapula and upper trapezius increased significantly (P<0.05). Regarding to significant decrease of RMS and increase of MedF, paraspinals encountered with force reduction .
Conclusion: Changes of MedF and RMS indicated that a continuous dynamic contraction tends to exhaust levator scapula and upper trapezius but decreases paraspinals force.