آسيب‌هاى ناشى از سر سوزن و وسايل نوك تيز در دانشجويان

مجله پژوهش پرستاري ايران

دوره 5 - شماره 18

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: آسيب‌هاى ناشى از وسايل نوك تيز ((Needle stick injuries (NSIs) مهم‌ترين مشكل در مواجهه با پاتوژن‌هاى قابل انتقال از طريق خون در كاركنان بهداشتى درمانى به خصوص پرستاران مي‌باشد. از اين نظر دانشجويان پرستارى و مامايى در انجام كارهاى بالينى شديداً در معرض خطر ابتلا به اين آسيب‌ها مي‌باشند. هدف اين مطالعه تعيين فراوانى آسيب‌هاى ذكر شده و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستارى و مامايى دانشگاه علوم پزشكى كرمان بوده است.
روش: جامعه پژوهش در اين مطالعه شامل كليه دانشجويان پرستارى و مامايى مي‌شد كه در مقطع بالينى اعم از كار آموز و كارورز در حال گذراندن دروس بالينى بودند. در اين پژوهش توصيفى مقطعى، 190 نفر از دانشجويان كارآموز و كارورز پرستارى و مامايى شركت داشتند. با استفاده از پرسشنامه مطالعه Shiao و به‌كارگيرى منابع معتبر ابزارى در خصوص سابقه آسيب با وسايل نوك تيز و عوامل مرتبط با آن در طول يك سال گذشته به همراه وضعيت واكسيناسيون هپاتيت B تدوين شد. به منظور بررسى اهداف پژوهش، از آزمون‌هاى آمارى رگرسيون و مجذور كاى و جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS v.16 استفاده گرديد.
يافته‌ها:يافته‌ها نشان داد كه 1/30% از دانشجويان در يك سال گذشته دچار اين آسيب شده‌اند. 2/42% حداقل يك آسيب را در طول دوران تحصيل دانشگاهى خود تجربه كردند. سر سوزن سرنگ معمولى شايع‌ترين وسيله 6/71% و آسيب‌ديدگى حين كشيدن دارو، شايع‌ترين وضعيت به شمار مي‌آمد. 9/33% از دانشجويان پس از ايجاد آسيب آن را گزارش كردند. بيشترين علت عدم گزارش 30%، اطمينان از عدم وجود بيمارى عفونى نگران‌كننده در بيمارى بود كه وسيله نوك تيز روى او استفاده شده است. اكثر دانشجويان 6/93%، واكسيناسيون هپاتيت B را انجام داده بودند. در بين دانشجويان سال‌هاى مختلف بيشترين ميزان آسيب‌ديدگى در دانشجويان سال دوم بود. فراوانى آسيب‌ها در دانشجويان كارآموز و كارورز و همچنين دانشجويان پرستارى و مامايى تفاوت معنادارى نداشت.
نتيجه‌گيري: نتايج مطالعه حاكى از بالا بودن ميزان آسيب‌هاى ناشى از وسايل نوك تيز علي‌رغم عدم گزارش آن در بين دانشجويان پرستارى و مامايى دانشگاه علوم پزشكى كرمان بوده است. پوشش واكسيناسيون هپاتيت B در اين دانشجويان در حد رضايت بخشى است با اين حال برنامه‌ريزى جهت جلوگيرى از بروز آسيب و در صورت لزوم اجراى اقدامات صحيح پس از آن ضرورى به نظر مي‌رسد.

Needle stick and sharp object injuries among nursing & midwifery students of Kerman University of Medical Science, 2007
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Needle stick injuries (NSIs) caused by sharp objects are the most important issue in exposure of healthcare workers especially nurses to bloodborne pathogens. Nursing and midwifery students are highly exposed to the risks as well when they perform clinical trainings. The present study aimed to determine frequency of those injuries and associated factors among nursing and midwifery students affiliated to Kerman University of medical Sceinces.
Methods: A cross sectional study method was conducted to recruit 190 nursing and midwifery students who were training in clinical settings. The data was collected using Shiao questionnaire including demographic factors and 25 specific questions regarding history of needle stick and sharp object injuries and associated factors as well as vaccinating against hepatitis B. All statistics were computed by the SPSS software using Chi-square and regression tests.
Results: The study demonstrated that 30.1% of the students experienced the injuries during the previous year and 42.2% were exposed to minimum one injury during their university education. Needle stick injuries were the most common sort of injuries (71.6%). 33.9% of them reported the accident. The most frequent reason of not reporting was their confident of absence of any serious infection in their patients. Most of student were vaccinated against hepatitis B (93.6%). Students in their second educational year had experienced the most injuries. There was no significant difference between nursing and midwifery students also between students in their internship or earlier clinical trainings considering the frequency of injuries.
Conclusion: The study indicated a relatively high rate of needle stick and sharp objects injuries among nursing and midwifery students in studies university. Although hepatitis B vaccinations was extensively practiced, but it is recommended to instruct the students to prevent the injuries and intervene appropriately after injuries.

قیمت : 20,000 ريال