نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

1- خانم 70 ساله اي به علت درد شديد پشت و تب مراجعه كرده است. توده بزرگي نزديك مهره هاي پشتي 11 و 12 دارد كه آبسه اكسترادورال بوده است در كشت خون بيمار بروسلا ملي تنسيس رشد مي كند. بادرناژ آبسه و درمان بروسلوز بهبود كامل يافته است.2- پزشك 62 ساله به علت درد شديد اندام تحتاني چپ همراه با آتروفي مشخص عضلات راني و كاهش وزن به مقدار ده كيلوگرم مراجعه كرده است. در مسافرتي كه حدود 6 ماه قبل به اصفهان داشته از پنير تازه بدون نمك استفاده كرده است. درجه حرارت بيمار 37.5 بود و در معاينه نيز طحال قابل لمس است. آزمايش رايت 320/1 و رايت با 1/160 2ME مثبت است بيمار با درمان (داكسي سيكلين + ريفامپسين) بهبود كامل مي يابد ...

كلمات كليدي:
Notes about Brucellosis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword: