نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ايمن سازي فعال توسط واكسيناسيون انواع واكسن هايي كه در جهت ايمن سازي بكار مي روند عبارتند از:الف – واكسنهايي كه داراي ويروس خفيف شده اند مانند واكسن سرخك، سرخجه، اوريون و پوليوميليت خوراكي، آبله مرغان و تب زرد. اين واكسن ها را براي همه افراد نمي توان بكار برد. از جمله آنهايي كه دچار نقص ايمني اكتسابي يا مادرزادي هستند و در لوسمي و لنفوم و بيماريهاي بدخيم، منتشر، افرادي كه داروهاي ناقص و مهاركننده سيستم ايمني بكار مي برند. و همچنين به افرادي كه در كانون خانوادگي آنها بيمار مبتلا به نقص ايمني وجود دارد و به زنان باردار يا خانمهايي كه احتمال دارد تا سه ماه بعد از واكسيناسيون باردار شوند ...

كلمات كليدي:
Notes about immunization
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword: