نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

آنچه در پي مي آيد «چكيده نوشتجات پزشكي» است كه به همت استاد ارجمند جناب آقاي دكتر يلدا و سركار خانم دكتر رسولي نژاد در زمينه عفونت هاي دستگاه ادراري تهيه گرديده است.يك علت اصلي در سيستيت عود كننده در مردها، عبارتست از پروستاتيت مزمن. كه يكي از عوارض غير شايع پروستاتيت شامل اپيديديميت. درسيستيت عفونت سطحي است و بدين جهت با يك دوره درمان كوتاه مدت سه روزه برطرف مي شود وليكن در پيلونفريت ها، عفونت در پارانشيم كليه نفوذ كرده و ريشه كن نمودن آن راحت نيست و از اين روي درمان با داروي موثر را بايد 2 هفته يا بيشتر ادامه داد و بيمار را با تكرار كشت ادرار بعد از خاتمه درمان زير نظر داشت.

كلمات كليدي:
Notes about urinary tract infections
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword: