بررسي ارتباط بين علايم دوچشمي و اختلالات نقطه ي نزديك تقارب و تقارب پرشي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: از آن جا كه اختلالات ديد دوچشمي به ويژه اختلالات تقاربي در بين دانشجويان از شيوع بالايي برخوردار بوده و باعث ايجاد علايمي از جمله خستگي و علايم دوچشمي و سردرد هنگام انجام كار نزديك يا مطالعه شده و روند انجام فعاليت هاي آن ها را با مشكل مواجه مي كند، اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط بين علايم دوچشمي و اختلالات نقطه ي نزديك تقارب و تقارب پرشي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه ي مقطعي، تعداد 181 نفر از دانشجويان به صورت تصادفي ساده انتخاب و به دو گروه علامت دار و بدون علامت تقسيم شدند. در ابتدا عيوب انكساري افراد با روش رتينوسكوپي تعيين و در صورت نياز اصلاح شد. جهت ارزيابي وضعيت تقارب از تست نقطه ي نزديك تقارب و تقارب پرشي استفاده شد. نقطه ي نزديك تقارب با نزديك ترين نقطه اي كه در آن نقطه فرد جسم مورد نظر را يكي مي بيند، با استفاده از يك حرف با اندازه ي 9/6 از چارت اسنلن كوچك شده تعيين و تقارب پرشي نيز با قرار دادن دو جسم در فواصل 15 و 50 سانتي متري از چشم ها در امتداد صفحه ي مياني به صورت كيفي مشخص شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ي 15 با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي (آزمون t مستقل، مجذور كاي و منحني ROC) تحليل شدند.
يافته ها: از 181 فرد شركت كننده در اين مطالعه 56 نفر (9/30 درصد) علايم دار و 125 نفر (1/69 درصد) بدون علايم دوچشمي بودند. ميانگين نقطه ي نزديك تقارب در كل افراد و در دو گروه علايم دار و بدون علايم به ترتيب 95/10، 20/15 و 05/9 سانتي متر بود. شيوع حالت هاي طبيعي تقارب پرشي در كل افراد و در دو گروه علايم دار و بدون علايم به ترتيب 4/72، 5/37 و 88 درصد بود. در اين مطالعه، اختلاف معني داري بين علايم و نقطه نزديك تقارب (001/0>p) و بين علايم و تقارب پرشي (001/0>p) به دست آمد.
نتيجه گيري: غير طبيعي بودن نقطه ي نزديك تقارب و تقارب پرشي مي تواند باعث ايجاد علايم ديد دوچشمي شود، لذا استفاده از اين دو تست در ارزيابي وضعيت سيستم تقاربي مفيد مي باشد تا در صورت وجود اختلال در عملكرد سيستم تقاربي معاينه كننده اقدام درماني مناسب را انتخاب نمايد، كه در اغلب اوقات به راحتي مي توان مشكل را با تمرينات بينايي اصلاح كرد.

The Relationship Between Binocular Vision Symptoms and near Point of Convergence and Jump Convergence Anomalies in Students of Zahedan University of Medical Sciences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: With attention to the high prevalence of binocular vision anomalies, specially, convergence anomalies among university students which cause symptoms such as eye-strain, binocular vision symptoms, headache and problems in near daily activity, this study aims to assess the relationship between binocular vision symptoms and near point of convergence and jump convergence anomalies in students of Zahedan university of medical sciences.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 181 students were selected randomly, and divided into symptomatic and asymptomatic groups. At first, refractive errors of individuals were determined by retinoscopy and corrected, if necessary. The convergence status was evaluated by near point of convergence and jump convergence. NPC, as the nearest point that subjects report diplopia, was determined using small isolated letter of approximately 20/30 (6/9) size from snellen reduced chart and jump convergence by two targets in different distances 15 and 50 cm along the median plane. The data were analyzed through SPSS software version15 using descriptive and analytical statistics of t-test, ?2 and ROC curve.
Results: From 181 students, 56 students (30.9%) were symptomatic and 125 (69.1%) asymptomatic. The means of near point of convergence in all subjects, symptomatic and asymptomatic ones, were 10.95, 15.20 and 9.05 cm, respectively. The normal patterns of jump convergence in all persons, persons with and without symptoms, were 72.4, 37.5 and 88 percent, respectively. In this study, a significant difference was found between NPC and symptoms (p<0.001) and symptoms and jump convergence (p=0.01).
Conclusions: Abnormal near points of convergence and jump convergence can produce binocular vision symptoms; hence, the use of these two tests for evaluation of convergence status is necessary and if there is any functional abnormality, appropriate treatment options are selected. Often this problem can be easily managed by orthoptics.

قیمت : 20,000 ريال