ارزيابي تأثير هم افزايي نقاط طب فشاري بر اضطراب بيماران قبل از اعمال جراحي شكم

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 9 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

اضطراب، براي بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار مي‌گيرند يك حالت عاطفي طبيعي است كه مي‌تواند موجب درد بعد از عمل، افزايش نياز به مسكن و داروهاي بيهوشي، طولاني شدن اقامت بيمارستاني و تأخير در ترخيص بيماران گردد و امروزه با توجه به عوارض داروها، درمان‌هاي غيردارويي و غيرتهاجمي، بسيار مورد توجه قرار گرفته است، در همين راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير طب فشاري (طب سوزني بدون استفاده از سوزن) و بررسي اثر هم افزايي (سينرژيسم) نقاط طب فشاري بر ميزان و مدت زمان كاهش اضطرابِ بيماران در زمان قبل از اعمال جراحي شكم، انجام شد. اين پژوهش، مطالعه‌اي نيمه تجربي از نوع كارآزمايي باليني يك سوكور و دوگروهي بود كه طي آن، 70 بيمار نامزد اعمال جراحي شكم واجد شرايط به صورت تصادفي در دو گروه آزمون و دارونما قرار گرفتند. واحدهاي مورد پژوهش در گروه آزمون طب فشاري را در نقاط صحيح (چشم سوم و شن من) و گروه دارونما طب فشاري را در نقاط دروغين كه اعمال فشار بر آنها هيچ گونه تأثيري در آرام بخشي نداشت، به مدت 10 دقيقه دريافت كردند و اضطراب (بر اساس معيار 10-0) آنها قبل، بلافاصله و 30 دقيقه بعد از مداخله اندازه گيري شد. نتايج پژوهش نشان دادند كه بين ميزان اضطراب قبل و بلافاصله بعد از مداخله در گروه آزمون و گروه دارونما اختلاف معني‌دار آماري (001/0>P) وجود داشته است. بين اضطراب قبل و 30 دقيقه بعد از مداخله در گروه آزمون (001/0>P) نيز اختلاف معني‌دار آماري وجود داشت. از طرفي، در مقايسه ميزان اضطراب، بلافاصله و 30 دقيقه بعد از مداخله در بين دو گروه آزمون و دارونما اختلاف معني‌دار آماري مشاهده شد. اعمال طب فشاري در نقاط چشم سوم و شن مِن مي‌تواند اضطراب بيماران را قبل از اعمال جراحي شكم كاهش دهد و اثر آن حداقل به مدت 30 دقيقه باقي بماند.

Assessment the synergism effect of acupoints on preoperative anxiety
Article Type: Original Article
Abstract:

Objective(s): To assess the effectiveness of acupressure (acupuncture without needle (and synergism of acupoints in reducing and maintaining patient’s anxiety before abdominal surgeries.
Methods: Participants in this randomized controlled trial were 70 patients who were scheduled to undergo abdominal surgery. Patients were randomized to an acupressure group or a placebo group, received acupressure either at the right points or at sham points for 10 mins. Anxiety [recorded on a Visual Analog Scale (0-10)] measured before, following pressure application and 30 minutes after intervention in both groups.
Results: The anxiety decreased in both group following pressure application for 10 min (P<0.001), but these effect sustained 30 mins after intervention only in acupressure group (P<0.001) not in placebo group. Comparison anxiety in following pressure application and 30 mins after intervention between groups was significant.
Conclusion: Acupressure at the Yintang and Shen men points can decrease the anxiety level in patients before abdominal surgeries and sustained lower for 30 mins.

قیمت : 20,000 ريال