خشونت خانگي در ميان زنان قبل و حين بارداري

فصلنامه پرستاري ايران

دوره 23 - شماره 63

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: بسياري از زنان خشونت خانگي را قبل و حين بارداري تجربه مي­كنند. اگر چه پيامدهاي جدي خشونت بر سلامت مادر و كودك در مطالعات مختلف بررسي شده است اما در مورد امكان تغيير خشونت در بارداري اطلاعات كمي وجود دارد. با توجه به اين كه انواع مختلف خشونت مي­توانند پيامدهاي متفاوتي بر سلامت زنان داشته باشند، اطلاعات بيشتري در مورد تغييرات انواع خشونت در بارداري مورد نياز است. پژوهش حاضر با هدف مقايسه انواع خشونت خانگي قبل وحين بارداري در زنان باردار مراجعه كننده به مراكزبهداشتي- درماني شهرستان مريوان در سال 1386 انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه­ي مقطعي بر روي 243 خانم باردار انجام شد. معيار ورود به مطالعه، زنان باردار 45-15 ساله در ماه آخر بارداري، ايراني، قوميت كرد و عدم وجود افسردگي شناخته شده در دوران زندگي بود. ابتدا در يك محيط خصوصي اهداف مطالعه براي زنان باردار توضيح داده شد و در صورت تمايل به شركت در مطالعه و دارا بودن شرايط لازم، به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس اطلاعات مربوط به مشخصات دموگرافيك و سابقه­ي مامايي و همچنين تجربه خشونت قبل از بارداري و طي بارداري فعلي جمع آوري شد. تجزيه وتحليل داده­ها با استفاده از برنامه SPSS انجام شد. ميانگين و انحراف معيار و آزمون هاي تي­تست، مك نمار و كاي­اسكوئر براي تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شد. سطح معني­داري در آزمون­ها 05/0 در نظر گرفته شد.
نتايج: بررسي كلي خشونت خانگي نشان داد كه 4/86 درصد زنان قبل از بارداري و 7/68 درصد از زنان خشونت خانگي را در بارداري تجربه كرده بودند. اين تفاوت از نظر آماري معني­دار بود (001/0 >P ). بررسي جزئي­تر نشان داد كه در بارداري نسبت به قبل از بارداري به طور معني‌‌داري شيوع هر سه نوع خشونت فيزيكي (9/16درصد در مقابل 7/24درصد)، عاطفي (3/54 درصد در مقابل 9/67درصد) و جنسي (1/55درصد در مقابل5/69 درصد) كاهش يافته بود. همچنين خشونت قبل از بارداري يك ريسك فاكتور قوي براي خشونت در طي بارداري بود. با وجود اين كه شيوع كلي خشونت خانگي در بارداري كاهش يافته بود اما تقريباً 99 درصد زنان خشونت ديده در بارداري، در دوره قبل از بارداري نيز خشونت را تجربه كرده بودند و موارد جديد خشونت در بارداري اندك بود.
نتيجه­گيري: اين يافته­ها بايد ارائه­دهندگان مراقبت را آگاه كند كه در زنان خشونت ديده قبل از بارداري، اغلب تجربه خشونت در بارداري هم ادامه مي­يابد. لذا غربالگري روتين خشونت در سرويس‌هاي خدماتي يك اقدام مناسب براي كاهش اثر بر مادر و جنين اوست.

Domestic Violence Before and during Pregnancy among Pregnant Women
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Many women are abused by their intimate partners before and during pregnancy. Although, domestic violence during pregnancy has serious consequences for women’s health, little is known about how domestic violence may change throughout pregnancy transitions. Research shows that three types of partner violence can have different consequences for women’s health and well-being . The aim of this study was to evaluate changes of domestic violence before and during pregnancy among pregnant women referring to the health care centers in Marivan, Iran 2007.
Material and Method: In this cross sectional study, 243 women receiving prenatal care at health care centers in Marivan were assessed for domestic violence before and during pregnancy using a violence screening questionnaire completed by them at the beginning and during the last month of pregnancy.
Results: The findings indicated that the prevalence of domestic violence during pregnancy was relatively low (%68.7), compared with the prevalence of domestic violence before pregnancy (%86.4) (P<0.001). Abuse before pregnancy was a strong indicator of abuse during pregnancy.
Conclusion: These findings should alert health care providers that women who are abused before pregnancy often continue to experience it during pregnancy. Therefore, routine screening abuse in the maternity service setting is advocated so as to decrease the effect on women and the fetus.

قیمت : 20,000 ريال