روند تغييرات نمره هوشياري بيماران كمايي طي 14 روز دريافت تحريك شنوايي با صداي آشنا

فصلنامه پرستاري ايران

دوره 23 - شماره 63

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف : كما با عوارض متعددي در عملكردهاي شناختي، ادراكي و حسي همراه است. محروميت حسي نيز يكي ديگر از عوارض تهديد كننده بيماران كمايي است كه عوارض مذكور را تشديد مي نمايد. بسياري از عوارض كما بواسطه به كارگيري برنامه هاي تحريك حسي قابل پيشگيري است اما شناخت و به كارگيري بهترين برنامه تحريك حسي اهميت دارد. هدف اين مطالعه تعيين تأثير تحريكات شنوايي با صداهاي آشنا بر روند تغييرات نمره هوشياري بيماران كمايي طي 14 روز به كارگيري اين تحريكات مي باشد.
روش بررسي : در اين كارآزمايي باليني، نمونه هاي پژوهش 30 بيمار بستري در بخش‌هاي ICU بيمارستان هاي شريعتي و سينا بودند كه به روش نمونه گيري در دسترس به مطالعه وارد شده و به صورت تصادفي با همسان سازي گروهي هم زمان در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفتند. بيماران گروه آزمون با نواري ضبط شده از صداي فرد مورد علاقه شان در خانواده (روزانه دو بار و هر بار به مدت 5 تا 15 دقيقه) تحريك شدند اما بيماران گروه كنترل به جز صداهاي معمول محيط بخش، تحريك شنوايي خاصي دريافت نكردند. ابزار بررسي سطح هوشياري، مقياس كماي گلاسكو ( GCS ) بود كه بوسيله آن نمره هوشياري بيماران گروه آزمون قبل و بعد از هر جلسه تحريك (چهار بار در روز) ارزيابي شد. نمره هوشياري بيماران گروه كنترل نيز روزانه 4 بار با فواصل زماني مشابه گروه مداخله ارزيابي شد. هم زمان با ارزيابي مقياس كماي گلاسكو، علائم هموديناميك نيز ارزيابي گرديد.جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري مجذور كاي، فيشردقيق، فريدمن و تي مستقل استفاده گرديد.
يافته ها : نتايج نشان داد، در گروه آزمون اختلاف آماري معني داري بين ميانگين روزانه نمره هاي هوشياري واحدهاي مورد پژوهش طي 14 روز وجود داشت (001/0 > P)، حال آن كه ميانگين روزانه نمره هاي هوشياري بيماران در گروه كنترل طي 14 روز تغيير بارزي نداشت (86/0 =P )
نتيجه گيري : با توجه به اين كه به كارگيري تحريكات شنوايي با صداي آشنا با بهبود نمره هوشياري بيماران كمايي مورد مطالعه در گروه آزمون همراه بوده است، توصيه مي شود در صورت امكان شرايط لازم جهت دريافت تحريكات شنوايي آشنا براي بيماران كمايي بستري در بخش هاي ICU از طريق ملاقات مستقيم اعضاي خانواده از بيمارشان يا پخش نوارهاي ضبط شده از صداي ايشان فراهم گردد.

Changes in Level of Consciousness during Auditory Stimulation by Familiar Voice in Comatose Patients
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim : Coma has many complications affecting cognitive, perceptive and emotional functions. Sensory deprivation as one of the most common complications is considered as threatening for the patient. It is developed by decreasing sensory inputs or receiving monotone or unstructured stimulations. Sensory stimulation of comatose patient may prevent these complications, but using the best program is of great importance. The objective of this study was to assess changes in level of consciousness during 14 day period of auditory stimulation by familiar voice in comatose patients.
Material and Method : In this quasi-experimental study, 30 traumatic and non-traumatic comatose patients aged 15-75 years, hospitalized in intensive care unit in Shariati and Sina hospitals were selected by purposeful sampling and randomly allocated to either control or experimental group. The patients in intervention group received a familiar auditory stimulation 2 times (each time 5-15 minutes) per day for 2 weeks, Glasgow coma scale was assessed before and after every intervention in experimental group. In control group, the level of consciousness assessed 4 times daily, similar to intervention group. Data were analyzed using Chi-square, Fisher exact, Freidman, Independent t-test.
Results : The findings showed that there was a statistically significant difference between daily mean level of consciousness during 14 days (P<0.001) in experimental group, but in the control group, no difference was seen between daily mean level of consciousness during 14 days (P=0.86).
Conclusion : Auditory stimulation by familiar voice may have an effect on promotion of level of consciousness in comatose patients.

قیمت : 20,000 ريال