كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي و عوامل وابسته به آن

فصلنامه پرستاري ايران

دوره 23 - شماره 63

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف : نارسايي مزمن كليوي، با تغييراتي كه در شيوه زندگي، وضعيت سلامت و نقش فرد ايجاد مي‌كند؛ زندگي روزانه بيمار و خانواده‌ي وي را تحت تاثير قرار داده و كيفيت زندگي فرد را متأثر مي‌سازد. با توجه به بالا بودن تعداد بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي در كشور، مطالعه حاضر با هدف تعيين كيفيت زندگي در اين بيماران و فاكتورهاي وابسته به آن انجام پذيرفت.
روش بررسي : اين مطالعه از نوع همبستگي- توصيفي بود. 202 بيمار مبتلا به نارسايي مزمن كليوي مراجعه كننده به مركز همودياليز مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه كيفيت زندگي فرانس و پوورس نسخه دياليز و فرم مشخصات فردي جمع آوري گرديد.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه كيفيت زندگي اكثر واحدهاي مورد پژوهش مطلوب است. همچنين از ميان متغيرهاي فردي بين كيفيت زندگي با وضعيت اقتصادي، تاهل و تعداد فرزندان ارتباط وجود دارد (5% ≥ P ).
بحث و نتيجه گيري : با توجه به عوامل مرتبط با كيفيت زندگي بيماران كليوي كه در اين پژوهش مشخص شد، لازم است پرستاران در مراقبت از اين بيماران به مشخصات فردي و اجتماعي آن ها توجه بيشتري مبذول نمايند. بررسي كيفيت زندگي اين بيماران با طرح هاي طولي پيشنهاد مي شود.

Quality of Life in End Stage Renal Disease and Its Related Factors
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: End stage renal disease affects the daily lives of many patients and families due to the changes in their health status, life style and roles. These changes impact the quality of their lives. Regarding the increasing number of these patients in Iran, this study was conducted to examine the quality of life and its related factors in patients with end stage renal disease.
Material and Method : This was a descriptive- correlational study. Two hundred and two hemodialysis patients admitted to the hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences were recruited using convenience sampling. Data was collected using Ferrans and Power Quality of Life Index (QLI) dialysis version and analyzed using SPSS-PC version 14.
Results : Most patients had a good quality of life. There were statistically significant relationships between financial status, marital status and number of children, and the quality of life (P≤%5).
Conclusion : Regarding the factors related to the quality of life in these patients, renal nurses are needed to pay more attention to the patient characteristics and demographics. Further longitudinal research is suggested.

قیمت : 20,000 ريال