شناسايي موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به ايزونيازيد در مايكوباكتريوم توبركلو‌زيس بيماران مسلول با استفاده از روش PCR-RFLP و MAS PCR

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

دوره 14 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: ايزونيازيد يكي از داروهاي مهم خط اول درمان سل مي‌باشد. مقاومت به اين دارو در بسياري از نقاط جهان رو به افزايش است. جهش‌هاي ايجاد شده در ژنKatG و inhA در اغلب موارد عامل مقاومت به ايزونيازيد مي‌باشند. هدف از اين مطالعه ارائه روشي مناسب و سريع براي شناسايي موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به ايزونيازيد در مايكوباكتريوم توبركلوزيس مي‌باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه وجود جهش در نواحي خاصي از ژنهاي katG وinhA در90 نمونه كشت مثبت بيماران مسلول ريوي پس از انجام تست‌هاي حساسيت داروئي بررسي شد. براي تعيين جهش‌هاي كدون 315 KatG از تكنيكPCR-RFLP استفاده گرديد. محصول PCR حاصل از تكثير اين قطعه ژني (bp620) توسط آنزيم محدودالاثر MspI برش داده شد. براي شناسائي جهش در ژن inhA نيز از تكنيك MAS-PCR استفاده شد.
يافته‌ها: 5/34% درصد از نمونه‌هاي مقاوم به ايزونيازيد فنوتيپ Thr315 و 5/65% از نمونه‌هاي مقاوم فنوتيپ Ser315 را نشان دادند. اختصاصيت Thr315 براي نمونه‌هاي مقاوم 100% مي‌باشد. همچنين در اين مطالعه از 52 نمونه مقاوم به ايزونيازيد 6/34% در كدون 463 داراي اسيدآمينه Arg و 4/65% داراي اسيدآمينه Leu بودند. فراواني جهش در لوكوس
15C →T)inhA-) نمونه‌هاي MDR و غيرMDR به ترتيب 20% و 7/16% درصد بود.
نتيجه‌گيري: با استفاده از روش PCR-RFLP (آنزيم MSPI) و MAS PCR جهش‌هاي ايجاد شده در كدون 315 ژن KatG و ناحيه پروموتورinhA شناسايي مي‌شوند. اين روشها علاوه بر سادگي و ارزان بودن نسبت به روشهاي ديگر در مدت زمان كمتري نتايج دقيق و مطمئني را فراهم مي‌آورند.

Identification of the mutations related to resistance of mycobacterium tuberculosis to isoniazid by use of PCR-RFLP in TB patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Isoniazid is one of the essential first line drugs in TB treatment. Resistance rate to this drug is increasing in many parts of the world. Mutations in KatG and inhA genes are frequently the cause of resistance of mycobacterium TB to INH. The aim of this study was to find a precise method for early detection of mutations associated with resistance of mycobacterium TB to INH.
Materials and Methods: After performing sensitivity tests, presence of mutations in special loci of katG and inhA genes in 90 specimens obtained from positive cultures of TB patients was investigated. PCR-RLFP method was used to detect mutations in katG 315 codon. The PCR product resulting from the reproduction of this genetic segment (620 bp) was digested by restriction enzyme MspI. To identify mutations in inhA gene, MAS-PCR technique was used.
Results: 34.5% of the INH resistant strains had Thr315 phenotype and 65.5% had Ser 315 phenotype. Thr 315 is 100% specific for determination of INH resistant isolates. Among 52 resistant isolates, 34.6% had Arg and 65.4% had Leu in codon 463. The frequencies of mutations in the (-15C →T) locus of inhA gene were 20% and 16.7% in MDR and Non MDR isolates respectively.
Conclusions: By using PCR-RFLP with restrictive enzyme and MAS PCR mutations in codon 315 of KatG gene and promoter location of inhA gene can be identified. These methods are simpler and cheaper than other methods and provide early accurate and reliable results.

قیمت : 20,000 ريال