نحوه مصرف فرآورده پلاسماي تازه منجمد در مركز طبي كودكان

فصلنامه پژوهشي خون

دوره 7 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

سابقه و هدف: پلاسماي تازه منجمد( FFP ) حاوي تمام فاكتورهاي انعقادي بوده و براي درمان اختلالات انعقادي در بيماران استفاده مي‌شود. مصرف خون و فرآورده‌هاي آن، خالي از عارضه نبوده و نياز به پرسنل متخصص و صرف هزينه قابل توجهي مي‌باشد. در اين مطالعه نحوه مصرف فرآورده در مركز طبي كودكان از نظر انديكاسيون درخواست، مصرف و عدم مصرف آن مورد بررسي قرار گرفت تا در صورت مشاهده درخواست‌هاي بيش از مورد، اقدامات توجيهي صورت گيرد.
مواد و روش‌ها: در يك مطالعه گذشته‌نگر، به روش سرشماري تعداد 1262 درخواست تزريق و رزرو FFP در فاصله زماني خرداد 85 تا خرداد 86 مربوط به 735 بيمار بررسي شد. نتايج به كمك آزمون آماري كاي‌دو و نرم‌افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
يافته‌ها: از 1262 درخواست (FFP ، 952(75/4% واحد تزريق شده، 90 واحد(13/7%) با درخواست تزريق پس از ذوب فرآورده از مصرف آن انصراف داده شده و 220 واحد نيز درخواست رزرو بوده كه 22 واحد آن تزريق شده است. هم چنين در سه مورد(3/3%) خطاي پرسنل آزمايشگاه در تغيير شيفت كاري مشاهده شد.
نتيجه گيري: دقت نظر بيشتر پزشكان معالج جهت درخواست فرآورده خوني موجب جلوگيري از عوارض مصرف آن و صرفه‌جويي اقتصادي خواهد بود. در حال حاضر بانك خون اين مركز قبل از اطمينان نسبي از مصرف FFP ، به ذوب آن اقدام نمي‌نمايد و در صورت عدم استفاده، موضوع در كميته انتقال خون بيمارستان مطرح و با پزشك يا پرسنل مرتبط با بيمار جهت آگاهي از علت اين امر تماس برقرار مي‌شود. با اقدامات فوق از مصرف نامناسب فرآورده كاسته خواهد شد.

Evaluation of fresh frozen plasma consumption in Children Medical Center
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Objectives: FFP (Fresh Frozen Plasma) containing all coagulation factors is used to treat coagulation disorders. In the present study, FFP consumption in Children Medical Center was studied to evaluate transfusion indications leading to blood orders some of which might have been unnecessary bringing about inappropriate blood use or unused blood donations.
Materials and Methods: In this retrospective study, 1262 FFP order and reservation requests during one year for being administered to 735 patients were reviewed by census method. The results were analyzed by Chi square and SPSS.
Results: Out of 1262 requested FFP units, 952 (75.4%) were transfused, and 90 units (7.13%) though thawed were not. Out of 220 reserved units, only 22 units were transfused.
Conclusions: Taking more attention in ordering will prevent blood loss and increase economic saving. The blood bank of Children Medical Center does not embark on thawing FFP before its usage is finally confirmed so that blood loss is somehow avoided.

قیمت : 20,000 ريال