ارزيابي سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستاني در بخش مدارك پزشكي

مجله مديريت اطلاعات سلامت

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: بهره‌گيري از مزاياي منحصر به فرد مدارك پزشكي كامپيوتري، به شرط آن كه مديران و كادر مدارك پزشكي، آن را مطابق نيازهاي خود طراحي كنند، مي‌‌تواند بسياري از مشكلات موجود در نظام بهداشتي درماني كشور را مرتفع سازد. اين تحقيق با هدف تعيين ميزان قابليت‌هاي سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستاني در بخش مدارك پزشكي انجام گرفت.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك مطالعه كاربردي از نوع توصيفي و شامل 9 سيستم اطلاعات بيمارستاني در سال 1386 در شهر تهران بود. پژوهشگر بر اساس چك ليست (شامل الزامات عمومي سيستم‌ اطلاعات بيمارستاني، الزامات عمومي بخش مدارك پزشكي، مديريت مدارك پزشكي، پذيرش، ترخيص، آمار، كدگذاري، بايگاني و تكميل پرونده) و با مشاهده مستقيم و پرسش با كمك برنامه SPSS، ويژگي‌هاي سيستم‌هاي موجود را استخراج نمود و در پايان موارد انطباق سيستم با چك ليست، محاسبه و درصد آن مشخص شد. اعتبار محتواي چك ليست بر اساس نظر 10 نفر از افراد خبره در زمينه مربوط تأييد و جهت تعيين ثبات چك ليست از روش آزمون مجدد استفاده شد.
يافته‌ها: ميانگين كلي ميزان انطباق با فهرست الزامات سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستاني در بخش مدارك پزشكي به اين شرح بود: الزامات عمومي سيستم‌ اطلاعات بيمارستاني 4/65 درصد، الزامات عمومي بخش مدارك پزشكي 3/50 درصد، مديريت مدارك پزشكي 7/85 درصد، پذيرش 6/59 درصد، ترخيص 8/75 درصد، آمار 1/64 درصد، كدگذاري 2/32 درصد و بايگاني و تكميل پرونده 7/28 درصد.
نتيجه‌گيري: نتايج ضعيف در كدگذاري و بايگاني و تكميل پرونده،گوياي كارا نبودن نرم‌افزارها در اين قسمت‌ها مي‌باشد. لذا لازم است شركت‌هاي ارايه دهنده با حمايت مديران به بهبود عملكرد سيستم‌ها در اين بخش توجه ويژه نمايند.

Evaluation of Hospital Information Systems in the Medical Records Department
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Use of a computerised system improves the effectiveness and efficiency of a medical record department on condition that managers and medical record staff design it according to needs.
Methods: The present investigation was an applied-descriptive study. A checklist was provided from professional texts, articles and internet. This checklist included general requirements of HIS such as general requirements of medical record department, medical records management, admission, discharge, statistics, coding, filing and chart completion. Then Researcher distinguished compatibilities of systems with checklist, with observation and question. Finally data were analyzed using descriptive statistics.
Results: Total average of compatibility of hospital information systems with the list of requirements in medical record department were general requirements of HIS (65.4%), general requirements of medical record department (50.3%), medical records management (85.7%), admission (59.6%), discharge (75.8%), statistics (64.1%), coding (32.2%), filing and chart completion (28.7%).
Conclusion: It is imperative that venders regard more and more to users needs with support of managers to improve systems.

قیمت : 20,000 ريال