بررسي مزايا و معايب استفاده از فرم پيش آزمايشگاه بعنوان يكي از روش هاي يادگيري بر مبناي مسئله (PBL)

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

دوره 12 - شماره 5

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: نياز به توسعه كيفي در آموزش امري ضروري است. روشهاي دانشجو محور و برانگيزنده كنجكاوي مطالعه قبل از درس در يادآوري دقيق ترين مطالب تدريس شده مؤثر است. اين مطالعه به منظور ارزيابي كارآيي روش يادگيري بر مبناي مسئله با استفاده از فرم سوالات پيش آزمايشگاه از ديد دانشجويان در درس عملي شيمي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي 79 نفر از دانشجويان دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي كرمان كه واحد آزمايشگاه شيمي را با استفاده از روش تعديل شده PBL از طريق استفاده از فرم پيش آزمايشگاه گذرانده بودند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته، شامل 19 سوال در زمينه كارآيي فرم پيش آزمايشگاه با رتبه بندي بر اساس طيف 5 درجه اي ليكرت (با حداقل نمره 19 و حداكثر 95) جمع آوري شد. روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحبنظران مورد تائيد قرار گرفت و پايابي آن با محاسبه ضريب آلفا 72/0=r تعيين گرديد. مزايا و معايب اين روش براساس نظرات دانشجويان مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: در خصوص مزايا و معايب اين روش 8/65% اين فرم را موجب ترغيب دانشجو به مطالعه قبل از آزمايشگاه بيان نمودند كه 6/74% معتقد بودند درك مطالب براي آنها آسانتر مي شود. 6/69% اين فرم را موجب سرعت انجام آزمايش و 5/78% آمادگي براي سؤال كردن و رفع اشكالات را از مزاياي فرم دانسته اند. 2/58% خطا در طول آزمايش و 8/65% خطاي نتيجه آزمايش را كمتر مي دانند. 2/58% هدر رفتن وقت براي نوشتن اين فرم را از معايب آن و 7/55% آنرا عامل استرس مي دانند. 9/75% معتقد بودند منابع براي نوشتن اين فرم به قدركافي در دسترس نيست و 62% معتقد بودند با توجه به حجم دروس وقت كافي براي اين روش وجود ندارد. ميانگين كل نمرات 72/11±20/59 بود. بيشترين ميانگين نمرات داده شده به اين فرم مربوط به ورودي سال 84 (29/8±1/65) بود. دانشجويان دختر بيش از پسرها نسبت به اين فرم نظر موافق داشته اند (001/0>p).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش كه سئوالات قبل از آزمايشگاه موجب ترغيب و درك بهتر مطالب مي گردد، پيشنهاد مي شود از اين روش در برنامه هاي آموزشي دروس عملي آزمايشگاهي استفاده گردد.

Investigation of Advantages and Disadvantages of Using PreLab Form as the One of the Problem Based Learning Ways
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Quality development of education is necessary. Student centered methods, motivated students' curiosity before class are effective in remembrance most important of subject that are teached. The most important purpose of this study was to survey the advantage and disadvantage of prelab form from opinion of students in practical chemistry lesson.
METHODS: This research is the cross-sectional study. The society of research was 79 students of pharmacy faculty of Kerman medical university. These students passed chemistry lab course by PBL modification method with using prelab form. Tool of this work was questionnaire that included 19 questions with five degree Likert scale (19-95). Reliability of questionnaire conformed by clear-sighted opinions and its permissibility was determined with α-Cronbach test. The data was analyzed and evaluated.
FINDINGS: Concerning of advantages and disadvantages of this method 65.8% of students notified that this form persuaded student to study before lab. 74.6% of students believed that perceptions became easier. 69.6% of respondents said the rate of experience increased and 78.5% of them believed that become ready for questioning and reforming of problems were the advantages of using this form. 65.8% of them said that error in experience results reduced. 58.2% of students believed, that the one of faults of this method was wasting of time and 55.7% of them said another fault is causing stress and 75.9% said there are not enough references, 62% think the time is more important than advantage of this form. The mean of all numbers was 59.20±11.72 that the maximum mean for entrance 2005 was 65.1±8.29. The females agree more than males that this form is beneficial (p<0.001).
CONCLUSION: As the results of this study show, the prelab form causes the students to be persuaded and perceptions become easier so it is suggested to use this method in practical educational programs.