بررسي ميزان مهاركنندگي عصاره الكلي دانه گياه اسپند Peganum harmala بر روي گونه هاي كانديدا و آسپرژيلوس در شرايط آزمايشگاهي

مجله پزشكي اروميه

دوره 20 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

پيش زمينه و هدف: با رجوع به مطالعات گذشته بر روي فعاليت ضدباكتري و ضدانگلي گياه اسپند كه در موارد سنتي و جديد مورد استفاده قرار گرفته است، ضرورت مطالعه جامع بر روي اثر ضدقارچي آن ايجاب مي­گردد. هدف اين مطالعه تعيين حداقل ميزان مهاركنندگي رشد عصاره الكلي گياه اسپند بر روي مخمرهاي جنس كانديدا و كپك­هاي آسپرژيلوس بيماريزا در شرايط آزمايشگاهي مي­باشد.
مواد و روش كار: نمونه­هاي مطالعه شامل گونه­هاي كانديدا و آسپرژيلوس جداسازي شده از نمونه­هاي باليني بودند. مقادير حداقل غلظت مهار كننده در مقايسه با استاندارد مك فارلند رقيق شده 5/0 تعيين شد. براي تعيين حداقل غلظت كشنده عصاره حجم كوچكي از لوله­هاي عصاره مجاور شده تست قبلي بر روي محيط­هاي كشت جامد سابورود گلوكز آگار 4 دزصد تلقيح شد. مقدار حداقل غلظت كشنده عصاره با مشاهده اولين محيط كشت بدون رشد قارچ تعيين گرديد.
يافته­ها: مهار كننده گي عصاره بر روي گونه ­ها ي كانديدا تشخيص داده شد. بر اساس يافته­هاي ما بيشترين اثر مهار كنندگي رشد بر روي گونه­هاي كانديدا تروپيكاليس و كانديدا گلابراتا و كم­ترين آن برگونه كانديدا آلبيكانس تعيين شد. در همين راستا بالاترين اثر كشنده عصاره بر روي كانديدا گلابراتا و بر كانديدا آلبيكانس مشاهده گرديد. ما نتوانستيم يك اثر مهاركننده و يا كشنده قابل رديابي بر روي گونه­هاي آسپرژيلوس را تعيين كنيم.
بحث و نتيجه­گيري: بر اساس يافته ­ها ي ما عصاره الكلي دانه­هاي اسپند فعاليت مهار كننده و كشنده قابل اندازه گيري بر روي مخمرهاي كانديدا نشان مي­دهد.

ANTIFUNGAL ACTIVITY OF ALCOHOLIC EXTRACT OF PEGANUM HARMALA IN VITRO
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aims: Regarding the previous studies on anti bacterial and anti parasitic activities of peganum harmala in both traditional and modern uses, comprehensives studies on fungi are necessary. The goal of this study was determination of minimum inhibitory concentration of peganum harmala alcoholic extract on Candida and pathogenic Aspergillus species in vitro.
Materials & Methods: The study subjects were Candida species and Aspergillus isolated from clinical specimens. Minimum inhibitory concentrations were determined as the first diluted fungus tube being compared to MCFarland standard 0.5 (without a turbid appearance). In order to detect the minimum fungicidal concentration, a small volume of each treated minimum inhibitory concentration tube was inoculated on Saboroud glucose agar 4%. The first media plate with no growth of fungi was considered as minimum fungicidal concentration.
Results: Minimum inhibitory concentration was measured on Candida species. As we showed the most significant inhibitory effect of peganum harmala extract detected on Candida tropicalis and Candida glabrata and the lowest inhibitory effect on Candida albicans. The highest fungicidal effect was on Candida glabrata and the less effect on Candida albicans. We could not show a detectable inhibitory and fungicidal effect on Aspergillu species.
Conclusion: Alcoholic extract of peganum harmala seeds shows inhibitory and fungicidal activity against Candida species.

قیمت : 20,000 ريال