نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

ديابت نوع 2 شايع ترين نوع ديابت بوده و 90% موارد بيماري را به خود اختصاص داده است. شيوع ديابت نوع2 پيوسته در حال افزايش است و ميزان بروز ديابت نوع 2 در كودكان نسبت به گذشته تقريباً ده برابر شده است. تخمين زده شده كه در حال حاضر تعداد بيماران ديابتي در ايران حدود 5/1 ميليون نفر مي باشد. ابتلا به ديابت به علت ايجاد عوارض باعث تحميل رنج و هزينه زيادي براي بيمار مي گردد كه اين عوارض شامل افزايش خطر بيماري هاي قلبي- عروقي، بيماري مرحله انتهايي كليوي، كوري و آمپوتاسيون اندام تحتاني است. افراد داراي ديابت در خطر بيشتر بيماري عروق كرونر، بيماري عروق محيطي، سكته مغزي، فشار خون بالا، چربي بالا و چاقي هستند. به طور كلي شناسايي ريسك فاكتورهاي ديابت و سعي در برطرف ساختن آنها مي تواند از ديابت نوع 2 جلوگيري كرده يا بروز آن را به تعويق اندازد. همچنين آشنايي با اصول درماني در ديابت نيز يك ضرورت به نظر مي رسد.

كلمات كليدي:
قیمت : 20,000 ريال