ارتباط چاقي و اضافه وزن با مشكلات رفتاري دروني شده در دختران مدارس ابتدايي

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز

دوره 31 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: شيوع چاقي و اضافه وزن در كشورهاي در حال توسعه بطور چشمگيري در حال افزايش است. چاقي جزو اختلالات رواني بشمار نمي‌آيد اما خطر بيماريهاي رواني را بالا مي‌برد شامل مشكلات رفتاري دروني شده كه تشكيل شده از انزوا طلبي، اضطراب/افسردگي و شكايات جسماني. هدف از اين مقاله بررسي ارتباط چاقي و اضافه وزن با رفتارهاي دروني شده در دختران مدارس ابتدايي مي‌باشد.
روش‌بررسي‌: در اين مطالعه توصيفي مقطعي كه در تبريز انجام گرفت، 300 دانش آموز دختر كه بصورت طبقه اي تصادفي بر‌حسب نمايه توده بدني، انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها چك ليست رفتاري كودك بود. اين ابزار 113 سوال دارد كه 32 سوال آن براي تعيين مشكلات رفتاري دروني شده كودكان طراحي شده است و رفتارها با مقياس سه درجه اي رتبه بندي مي شوند.
يافته ها‌: نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات گروه چاق و داراي اضافه وزن در مقياس انزواطلبي، اضطراب/افسردگي و كل رفتارهاي دروني شده، بالاتر از گروه داراي وزن طبيعي بود. گروه چاق و اضافه وزن در مقياس رفتارهاي دروني شده، ميانگين نمره بالاتري نسبت به گروه با وزن طبيعي داشتند (05/0>P). بر اساس اين نتايج، چاقي و اضافه وزن با مشكلات رفتاري دروني شده در دختران ارتباط مثبت و معني دار داشت (001/0>P و 219/0=r).
نتيجه‌گيري‌: يافته ها نشاندهنده همبستگي مثبت بين چاقي، اضافه وزن و مشكلات رفتاري دروني شده مي باشند. افزايش وزن مي‌تواند عامل خطري براي افزايش مشكلات رفتاري دروني شده در‌ دختران باشد؛ بنابراين پيشگيري از چاقي مي تواند از روي دادن بعضي از مشكلات رفتاري پيشگيري نمايد.

Relationship between Obesity/Overweight and Internalized Behavior Problems in Elementary Schools Girls
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: The prevalence of overweight and obesity among children are dramatically increasing in developing countries. Obesity is not considered as a psychological disorders but it increases the risk of psychological disorders including, internalizing behavioral problems that consist of withdrawn, anxiety/depression, and somatic complaints. The purpose of this paper is to investigate the correlation between obesity/overweight and internalizing behavioral problems in girls of elementary schools.
Methods and Materials: In this descriptive cross-sectional study that was performed in Tabriz we entered 300 elementary schools girls randomly allocated and their body mass index (BMI) was measured. Data collection was performed by Child Behavior Check List (CBCL).That contains 113 items, 32 items of them indicate internalizing behavior problems in children, which are scored on the base of rang 3-point scale ranking .
Results: The results showed that overweight and obese groups had a greater score in withdrawn, anxiety/depression and internalizing behavior scales than normal weight groups. Overweight and obese groups had a greater mean score than normal group in internalizing behavior scale (Overweight: 11.78±0.71 (P<0.05) vs 8.19±0.45 in normal, Obese: 10.67±0.68 vs 8.19±0.45 in normal group P<0.05). Based on results, obesity/overweight had significant and positive relationship with internalizing behavior problems in girls (r =0.219, P<0.001).
Conclusion: These findings show that obesity/overweight is associated with internalizing behavior problems. Overweighting can be a risk factor for increasing the internalizing behavior problems in girls. Therefore, prevention of obesity can prevents some behavioral problems from happening.