مقايسه ثبات ايمپلنت‏هاي قرار گرفته در نواحي تحت درمان با Mineralized Cortical Cancellous Allograft Blocks با ايمپلنت‏هاي قرار گرفته در استخوان طبيعي با استفاده از آناليز فركانس انعكاسي

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

دوره 34 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: موفقيت درمان ايمپلنت بستگي به ميزان كافي استخوان در محل قرارگيري ايمپلنت دارد. تهيه استخوان اتوژن چه داخل دهاني، چه خارج دهاني كاري ناخوشايند و تهاجمي براي بيمار است. لذا استفاده از جايگزين‏هاي استخوان براي اين امر توصيه مي‏شود. هدف مقاله حاضر مقايسه ثبات ايمپلنت‏هاي قرار گرفته در نواحي تحت درمان با بلوك‏هاي كورتيكوكنسلوس مينراليزه با ايمپلنت‏هاي قرار گرفته در استخوان طبيعي با استفاده از آناليز فركانس انعكاسي بود.
مواد و روش‏ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني كه مسايل اخلاقي آن مورد تصويب كميته اخلاقي دانشگاه علوم پزشكي مشهد قرار گرفته بود، تعداد 9 بيمار كه عرض ريج ناكافي در ناحيه قدامي فك بالا داشتند، انتخاب شدند و با استفاده از بلوكهاي كورتيكوكنسلوس مينراليزه عرض ريج در آنها افزايش داده شد. بعد از 6 ماه از قرار دادن بلوك آلوگرفت ناحيه مجدداً باز گرديد. تعداد 9 ايمپلنت در نواحي مورد نظر قرار گرفت. جهت گروه كنترل هم تعداد 9 بيمار انتخاب شدند كه داراي عرض ريج كافي در ناحيه قدامي فك بالا و استخوان طبيعي بودند و ايمپلنت‏ها در نواحي معادل با نواحي دريافت كننده ايمپلنت در گروه اول قرار گرفتند. سپس شاخص ISQ، 3 و 6 ماه بعد از ايمپلنت گذاري اندازه گيري شد. تحليل آماري توسط نرم افزار SPSS، با ويرايش 15 با كمك آزمون‏هاي آماري Paired t-test براي مقايسه در هر گروه و آزمون t-test Two sampleبراي مقايسه دو گروه با هم انجام گرفت.
يافته‏ها: در طي دوره مطالعه، 2 ايمپلنت در گروه آلوگرفت‏ها دچار شكست شدند. شاخص ISQ در گروه آلوگرفت بين دوره‏هاي زماني 3 ماه و 6 ماه تفاوت آماري معني‏داري داشت
(008/0=P) ولي در گروه كنترل بين دوره‏هاي زماني 3 ماه و 6 ماه تفاوت آماري معني‏داري وجود نداشت (065/0=P). بين دو گروه آلوگرفت و كنترل در زمان 3 ماه تفاوت آماري معني‏داري در شاخص ISQ وجود نداشت (317/0=P) اما بعد از 6 ماه شاخص ISQ در گروه كنترل به طور معني‏داري بالاتر بود (000/0=P).
نتيجه گيري: شاخص ISQ در هر دو گروه با در نظر گرفتن حداقل 60 جهت بارگذاري ايمپلنت‏ها مناسب است. بلوك‏هاي كورتيكوكنسلوس مينراليزه آلوگرفت مي‏توانند به عنوان داربستي جهت رشد استخوان و افزايش عرض ريج باقيمانده جهت گذاشتن ايمپلنت‏ها بكار روند.

Comparison of Stability of Implants Inserted in Ridges Augmented with Mineralized Cortical Cancellous Allograft Blocks with Implants in Native Bone Using Resonance Frequency Analysis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Lateral ridge augmentations are traditionally performed using autogenous bone grafts. However, the bone harvesting procedure, whether intra orally or extra orally, is accompanied by patient morbidity. So, applying bone substitute has been suggested. The aim of the present study was to compare the stability of implants in ridges augmented with mineralized cortical cancellous allograft blocks with implants in native bone using Resonance Frequency Analysis.
Materials & Methods: In this clinical trial study, approved by ethical committee of Mashhad university of Medical Sciences, nine subjects with insufficient ridge width were selected. Their ridges were augmented with mineralized cortical cancellous allograft blocks. After 6 months, implants were inserted. In control group, 9 subjects with sufficient ridge width were selected. Implants were inserted in the same place as the test group. ISQ was used for measurement of implants stability on third and sixth month after implants placement. Data were analyzed by paired and two sample t tests using SPSS version 15 software.
Results: During the study period, two implants in allograft group failed. In the test group, the difference between mean ISQ at third and sixth month was statistically significant (P=0.008), but in the control group, it was not significant (P=0.065). At third month, the mean ISQ between 2 groups was not statistically significant (P=0.317), but at sixth month, the mean ISQ in control group was significantly higher than the test group (P=0.000).
Conclusion: The mean ISQ in both groups were enough to load the implants. This means that mineralized cortical cancellous blocks could be used as a scaffold for growth of the bone and ridge augmentation for implant placement.

قیمت : 20,000 ريال