ارتباط بين لپتين سرم با انرژي دريافتي از درشت مغذي ها و محيط دور كمر در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع 2

ديابت و متابوليسم ايران

دوره - شماره

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هورمون لپتين، نقش مهمي در حفظ تعادل انرژي در بدن دارد كه با واسطه اثرگذاري بر تنظيم اشتها و متابوليسم انرژي رخ مي‌دهد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين لپتين با انرژي دريافتي، انرژي دريافتي از درشت مغذي‌ها و محيط دور كمر در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شد.
روش‌ها: مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي تحليلي مي‌باشد. در اين مطالعه 45 زن ديابتي و 45 زن سالم با محدوده سني 60-45 سال و نمايه توده بدن (BMI)
g/m2 25-30 شركت كردند. ميزان قند خون ناشتا، لپتين و محيط دور كمر در هر دو گروه اندازه‌گيري شد. ميزان انرژي دريافتي و درصد انرژي دريافتي از كربوهيدرات‌ها و چربي‌ها با استفاده از سه روز يادآمد خوراك 24 ساعته در دو گروه فوق تعيين گرديدند.
يافته‌ها: در هر دو گروه، لپتين با انرژي دريافتي و درصد انرژي دريافتي از كربوهيدرات ارتباط مستقيم و با درصد انرژي دريافتي از چربي ارتباط معكوس نشان داد كه فقط ارتباط بين لپتين با درصد انرژي دريافتي از چربي در گروه زنان سالم از نظر آماري معني‌دار بود (3/0- =rو 04/0=P). همچنين بين لپتين و محيط دور كمر در زنان ديابتي و سالم ارتباط مستقيم معني‌داري مشاهده شد (به ترتيب 59/0 =r و 55/0 =rو001/0>P ).
نتيجه‌گيري: در زنان يائسه ديابتي، بين لپتين سرم با انرژي دريافتي و درصد انرژي دريافتي از درشت مغذي‌ها ارتباط آماري معني‌داري مشاهده نشد در حالي كه لپتين با محيط دور كمر ارتباط مستقيم معني‌داري را نشان داد.

قیمت : 20,000 ريال