بررسي ميزان شيوع اضافه وزن و چاقي در بزرگسالان شهر شيراز در سال 1387

ديابت و متابوليسم ايران

دوره - شماره

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: شيوع چاقي در سال‌هاي اخير افزايش يافته است. چاقي يك عامل خطر براي ديابت نوع2، بيماري عروق كرونر، افزايش فشارخون و حتي مرگ ناگهاني مي‌باشد.
روش‌ها: در اين مطالعه كه در سال 1387 در جمعيت ساكن شهر شيراز انجام شد، تعداد 855 نفر با شيوه نمونه‌گيري سيستماتيك انتخاب شدند. اطلاعات آنتروپومتريك آنان از قبيل وزن و قد، اندازه‌گيري شد. نمايه توده بدني مطالعه گرديد. نمايه توده بدني BMI) kg/m2 29.9- 25) به عنوان اضافه وزن و بيشتر از 30 به عنوان چاقي تعريف شد.
يافته‌ها: شيوع اضافه وزن و چاقي در شيراز به ترتيب 1/37 درصد و 9/17 درصد بود. متوسط نمايه توده بدني در كل جمعيت 6/4 ± 9/25 بود. شيوع اضافه وزن در مردان و زنان به ترتيب
7/42 درصد و 1/34 درصد بود. شيوع چاقي در مردان و زنان به ترتيب 5/10 درصد و 9/21 درصد بود.
نتيجه‌گيري: اين نتايج نشان مي‌دهد كه شيوع اضافه وزن و چاقي در جمعيت شيراز رو به افزايش است و بايد راهبردهاي مشخص براي كاهش وزن در اولويت برنامه‌هاي بهداشتي قرار گيرد.

قیمت : 20,000 ريال