ارتباط بين ميزان روي سرم با فاكتورهاي التهابي و كنترل قند خون در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع 2

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: متابوليسم روي كه يكي از ريز مغذي‌هاي ضروري است، در ديابت تغيير مي‌كند. مشخص شده كه بين روي و هر دو نوع ديابت نوع1 و ديابت نوع2 ارتباط وجود دارد. TNF-αو IL-6، فاكتورهاي التهابي هستند كه با مقاومت به انسولين ارتباط دارند. برخي مطالعات نشان داده‌اند كه بين روي و فاكتورهاي التهابي (TNF-αو IL-6) ارتباط وجود دارد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين روي با فاكتورهاي التهابي (TNF-αو IL-6) و كنترل قند خون (گلوكز و HbA1c)، بر روي زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع 2 و سالم انجام شد.
روش‌ها: مطالعه حاضر، يك مطالعه مقطعي تحليلي مي باشد كه بر روي 45 زن ديابتي و 45 زن سالم با محدوده سني 60-45 سال و نمايه توده بدن( kg/m2(BMI 25-30انجام شد. وضعيت قند خون (گلوكز و HbA1c ) ، روي سرم، TNF-α و IL-6 در هر دو گروه اندازه‌گيري گرديد. از آزمون T مستقل براي مقايسه ميانگين و از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي همبستگي متغيرها در دو گروه استفاده شد.
يافته‌ها: بين سطح روي با مقادير IL-6 و TNF-α در زنان بزرگسال ديابتي ارتباط مستقيمي( به ترتيب 28/0=r و 03/0=r) ديده شد كه از نظر آماري معني‌دار نبود. همچنين بين سطح روي با سطح گلوكز و HbA1cدرگروه زنان بزرگسال ديابتي رابطه معكوس ( به ترتيب 06/0- =r و 07/0- =r) وجود داشت ولي اين رابطه‌ها از نظر آماري معني‌دار نبودند.
نتيجه‌گيري: بين ميزان روي سرم با فاكتورهاي التهابي (TNF-αو IL-6) و قند خون (گلوكز و HbA1c) در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع 2 ارتباطي معني‌دار مشاهده نشد.

قیمت : 20,000 ريال