ارتباط پلي مورفيسم ژن آديپونكتين با بيماري عروق كرونر در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: آديپونكتين، پروتئين پلاسمايي مي‌باشد كه به ميزان فراوان از آديپوسيت‌ها ترشح مي‌شود. اين ماده علاوه بر افزايش حساسيت به انسولين، اثرات محافظت كننده بر روي عروق و ميوكارد دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط پلي‌مورفيسم ژن آديپونكتين در موقعيت276G >T + با بيماري عروق كرونر در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مي‌باشد.
روش‌ها: تعداد 241 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 وارد مطالعه شدند.گروه مورد شامل114 بيمار با سابقه انفاركتوس حاد ميوكارد و يا كاهش مساوي يا بيش از 50% قطر حداقل يكي از عروق اصلي كرونر در آنژيوگرافي عروق كرونر بودند. همچنين گروه شاهد را افراد با سن بيش از 35 سال بدون علايم و شواهد ايسكمي در EKG به همراه تست ورزش طبيعي تشكيل دادند.
يافته‌ها: بين پلي مورفيسم ژن آديپونكتين در موقعيت276G >T+ با بيماري عروق كرونر ارتباط قابل توجه وجود داشت. موتاسيون آلل G نسبت به T، شانس بيماري عروق كرونر را كاهش داد (نسبت شانس تعديل يافته برابر با 39/0، فاصله اطمينان 95%: 68/0-22/0و 001/ >P).
نتيجه‌گيري: اين مطالعه نشان داد كه پلي مورفيسم ژن آديپونكتين در موقعيتG >T 276+ با بيماري عروق كرونر ارتباط دارد.

قیمت : 20,000 ريال