عوامل تنش زا و تأثير تنش بر عملكرد مديران بخش¬هاي مختلف بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

دوره 7 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: انسانهاي سازماني در عصر حاضر با عوامل تنش زاي مختلفي روبرو شده و به طورمداوم شخصيت و جسم و روان آنها تحت تأثير اين تنش ها قرار گرفته، به تدريج فرسوده مي شوند. اين تنش ها به راحتي قابل سنجش و درمان نيست و بدين لحاظ آثار نا مطلوبي در فرسودگي نيروي انساني پرورش يافته سازماني بويژه مديراني كه يكي از مهمترين عوامل در حيات، رشد و بالندگي و يا مرگ سازمان ها هستند دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل تنش زا و تأثير تنش بر عملكرد مديران بخشهاي مختلف بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه به روش توصيفي - تحليلي و به صورت مقطعي در سال 1387 انجام گرفت كه 220 نفر از مديران بخشهاي مختلف بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران در اين مطالعه شركت نمودند. به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز در اين پژوهش از پرسشنامه استاندارد لوتانز كه مشتمل بر 70 سؤال در چهار قسمت مي‌باشد، استفاده شد.
نتايج:يافته هاي پژوهش نشان داد2/68 درصد از مديران زن، 8/72درصد متأهل و7/47درصد داراي سابقه كار بين10تا20سال بودند 4/93 درصد مديران طي 2 سال اخير با تنش شديد مواجه شده بودند. همچنين محيط كار با ميزان 5/84 درصد پرفشار كارترين محيط براي مديران بوده و زيادبودن حجم كار و انتطارات مسئولين بالاتر بيشترين شدت تنش زايي را براي آنها داشته­اند و بيشترين تأثير تنش بر عملكرد مديران نيز از بين رفتن تمركز فكري آنها جهت تصميم گيري مؤثر بوده است. بين عوامل خانوادگي تنش زا و وضعيت تأهل رابطه معني داري وجود داشت (05/0 =p)، همچنين بين مدرك تحصيلي و عوامل تنش زا رابطه معني داري مشاهده شد (01/0 =p) و تأثير تنش بر عملكرد نيز با سابقه كار رابطه معكوس و معني داري داشت (01/0 =p) و (17/0- =r).
نتيجه گيري: از آنجا كه در رتبه بندي عوامل چهارگانه تنش زا، عوامل مربوط به محيط كار و از جمله زياد بودن حجم كار در رأس قرار داشتند بنابراين پيشنهاد مي گردد مسؤولان دانشگاه و مديران ارشد بيمارستانها تمهيداتي بينديشند تا عوامل تنش زا در محيط كار تا اندازه اي كاهش يابد و از طريق اعمال مديريت منابع انساني صحيح و حمايت هاي اجتماعي از پرسنل و بهبود شرايط كار و اصلاح محيط كار از طريق برنامه ريزي اصولي و افزايش امكانات، تا حدي عوامل تنش زا در محيط كار را كاهش دهند. همچنين ضرورت طراحي مجدد مشاغل و تفويض اختيار بيشتر به زيردستان و استفاده از برنامه هاي مديريت زمان مي تواند تا حد زيادي از ميزان تنش مديران در محيط كار بكاهد.

قیمت : 20,000 ريال