موانع و تسهيل كننده هاي استفاده از نتايج تحقيقات در مراقبتهاي پرستاري از ديدگاه پرستاران شاغل در مراكز آموزشي ـ درماني تبريز 1380

مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد(تغيير نام به مجله مراقبت مبتني بر شواهد)

دوره 4 - شماره 13-14

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: اهميت تحقيق در توسعه حرفه پرستاري مشخص شده است و حركات اخير در مورد حمايت پرستاري مبتني بر شواهد دليل اين مدعاست. با اين حال تحقيقات انجام گرفته نشان مي دهد كه ميزان استفاده مفهومي و ابزاري از تحقيقات پايين است. اين مسئله ضرورت بررسي موانع و تسهيل كننده هاي استفاده از تحقيقات را نشان مي دهد. براين اساس پژوهش حاضر با هدف تعيين موانع و تسهيل كننده هاي استفاده از نتايج تحقيقات در مراقبتهاي پرستاري از ديدگاه پرستاران شاغل درمراكز آموزشي درماني تبريز در سال 1380 انجام شد.
روش كار: مطالعه توصيفي بر روي 304 نفر از پرستاران شاغل در دوازده مركز آموزشي – درماني تبريز كه به روش تصادفي انتخاب شده بودند انجام گرفت. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه موانع و تسهيل كننده هاي استفاده از تحقيقات فونك و همكاران در سال 1991 به شكل تعديل شده استفاده شد و پردازش داده ها بوسيله روشهاي آمار توصيفي انجام شد. مطالعه حاضر نشان مي دهد كه موانع زيادي در سر راه استفاده از تحقيقات در جامعه مورد مطالعه وجود دارد. موانع عمده اذعان شده توسط پرستاران مورد بررسي عبارت بودند از كافي نبودن تسهيلات به منظور به كار گرفتن يافته هاي تحقيقي در عمل (5/86درصد) عدم همكاري و مشاركت پزشكان با به كاربستن نتايج تحقيقات پرستاري (3/86 درصد) و فقدان وقت كافي براي پرستاران جهت مطالعه تحقيقات انجام شده (1/86 درصد). عوامل تسهيل كننده استفاده از تحقيقات از نظر پرستاران شامل ايجاد فرصت مطالعه براي پرستاران (38/21 درصد) و آموزش روش تحقيق به پرستاران (8/14 درصد) بود.
نتيجه گيري و پيشنهاد: با تخصيص منابع و انجام حمايتهاي ضروري، آموزش پرستاران جهت انجام پژوهش و بكارگيري نتايج پژوهشها در عمل و فراهم نمودن امكان دسترسي به نتايج پژوهشهاي پرستاري مي توان زمينه مساعدي را براي استفاده از نتايج اين پژوهش ها در بالين فراهم نمود.

Barriers to and Facilitators of research utilization among nurses of teaching hospitals in Tabriz, 2001
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Purpose: The nurses has long recognized the importance of research as an essential basis for nursing development. More recently the movement of promoting evidence- based practice has brought this point into focus. However, the past studies show that the amount of utilization is in low extent. So this study was conducted to explore the barriers to and facilitators of research utilization among nurses who worked at teaching hospitals in Tabriz in 2001.
Method: In this descriptive study nurses who worked at teaching hospitals were participated. A questionnaire on demographic status and self-report Funk Barriers Scale (1991) were used. Data was processed using descriptive statistics.
Findings: Three major barriers to research utilization mentioned by nurses were “the facilities are inadequate for implementation”, “physicians will not co-operate with implementation of research results” and “the nurses do not have time to read research articles”. In nurses point of view , facilitators of research utilization were “instruction of research skills” and “supportive evaluation and management”.
Conclusion: In comparison to other studies, in our study a higher number of barriers were perceived. “Providing resources for education” and “facilitating research utilization in practice”, come along with removing barriers and developing appropriate facilities and rules, can result in improvement of nursing practice and quality of care.

قیمت : 20,000 ريال