بررسي تاثير عصارة گياه Vitex agnus- castus L. بر درمان سندرم قبل از قاعدگي

فصلنامه گياهان دارويي

دوره 8 - شماره 32

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: سندرم قبل از قاعدگي عود دوره‌اي تركيبي از تغييرات آزاردهنده جسمي، رواني و رفتاري است و شدت آن به حدي است كه با فعاليت‌هاي معمول يا ارتباطات اجتماعي فرد تداخل مي‌كند.
هدف: گياه ويتكس يكي از گياهان دارويي است كه به طور سنتي براي درمان بسياري از مشكلات زنان استفاده مي‌شده است. در اين مطالعه تاثير ويتكس بر درمان سندرم قبل از قاعدگي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع كارآزمايي باليني دوسوكور مي‌باشد كه بر روي 116 نفر از دانشجويان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگي انجام شده است. واحد‌هاي مورد پژوهش پس از تاييد تشخيص سندرم قبل از قاعدگي از طريق ثبت فرم وضعيت روزانه در طي دو سيكل قاعدگي و بررسي از نظر سلامت جسمي و رواني‌ به طور تصادفي به دو گروه 58‌ نفري دارو و دارونما تقسيم شدند و براي دو سيكل قاعدگي روزانه يك عدد قرص گياهي ويتكس يا دارونماي مشابه دريافت كردند و در نهايت 49 نفر در گروه دارو و 50 نفر در گروه دارونما مطالعه را تكميل نمودند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه، فرم ثبت وضعيت روزانه آينده‌نگر (در برگيرندة 10 علامت رواني شامل تنش، دمدمي مزاجي، تحريك‌پذيري، اضطراب، افسردگي، فراموش‌كاري،گريه‌هاي بي‌مورد، عدم تمركز حواس- گيجي، اختلال در خواب و ميل به خودكشي و 8 علامت جسماني شامل خستگي، ميل بيش از حد به خوردن شيريني‌جات، سردرد، افزايش اشتها، تپش قلب، دردناك شدن پستان‌ها، نفخ شكم و ورم اندام‌ها) و آزمون افسردگي بك بود.
نتايج: يافته‌ها نشان داد ميزان كاهش شدت كلي سندرم قبل از قاعدگي، علايم رواني و علايم جسماني در گروه ويتكس بيشتر از دارونما مي‌باشد به طوري‌كه ميزان كاهش شدت كلي سندرم قبل از قاعدگي بعد از مصرف ويتكس (73/60 درصد) و بعد از مصرف دارونما (79/20 درصد) (001/0>p)، ميزان كاهش شدت علايم رواني در گروه ويتكس (62/65 درصد) و در گروه دارونما (19/28 درصد) (001/0>p) و ميزان كاهش شدت علايم جسماني در گروه ويتكس (98/57 درصد) و در گروه دارونما (22/16 درصد) (001/0>p) بوده است.
هم‌چنين در بررسي تك تك علايم اختلاف ميانگين 16 علامت از 18 علامت سندرم قبل از قاعدگي قبل و بعد از درمان به طور معني‌داري در گروه ويتكس بيشتر از دارونما بود (05/0>p)، به عبارتي ويتكس در كاهش تمامي علايم سندرم قبل از قاعدگي به غير از ميل به خودكشي و ورم اندام‌ها موثرتر از دارونما بوده است. بين عوارض جانبي در دو گروه ويتكس و دارونما اختلاف معني‌داري مشاهده نشد (05/0نتيجه‌گيري: ويتكس در درمان سندرم قبل از قاعدگي موثر است. توصيه مي‌شود ويتكس براي حداقل 2 سيكل در درمان سندرم قبل از قاعدگي استفاده شود.

Assessment of Vitex agnus- castus L. Extract Effect on Treatment of Premenstrual Syndrome
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Premenstrual syndrome is a cyclic recurrence of the luteal phase of the menstrual cycle of combination of distressing physical, psychological of sufficient severity to result in deterioration of interpersonal relationships and /or interference with normal activities. Traditionally, Vitex agnus castus fruit extract has been used in the treatment of many female conditions.
Objective: Assess of Vitex agnus - castus effect (4.3 – 4.8mg dry extract) on treatment of premenstrual syndrome.
Methods: Randomized, double blind, placebo controlled, parallel group comparison over two menstrual cycles on students of Tehran Medical University and Tehran University, that live in dormitory. Volunteers under vent a preliminary screening interview, completed Daily Symptom Rating (DSR) (contain 18 symptoms) for two cycle, and attended a medical screening visit before being diagnosed with premenstrual syndrome and screening for depression by Beck questionary. 116 students were screened and 99 were evaluated (active: 49; placebo: 50). Participants took Vitex agnus - castus (dry extract tablets) one tablet daily or matching placebo for two cycles. Data were analyzed by descriptive and analytic statistics (chi-square, fisher exact test, willcoxon, mann- whitney u and t test).
Results: Decrease of severity of premenstrual syndrome was significantly greater in the Vitex group compared with placebo group in total symptoms of premenstrual syndrome (60.73% versus 20.79%, p<0.001), psychological symptoms (65.62% versus 28.19%, p<0.001) and physical symptoms (57.98% versus 16.22%, p<0.001). Sixteen of eighteen symptoms of premenstrual syndrome indicate significant superiority for Vitex, other symptoms including (suicide and swelling of extremities) being unaffected by treatment. There was no statistically significant difference between two groups in regard to adverse events.
Conclusion: Vitex is an effective treatment for the relief of symptoms of the premenstrual syndrome.

قیمت : 20,000 ريال