بررسي عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از IUD در مراكز بهداشتي

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 9 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف : با وجود ميزان بالاي پوشش تنظيم خانواده در استان اردبيل نسبت به متوسط كشوري، ميزان رشد جمعيت در اين استان نسبت به متوسط كشوري در سطح بالايي مي باشد كه اين امر مي تواند نمايانگر استفاده غير صحيح روش، عدم استمرار استفاده و قطع استفاده از وسيله پيشگيري باشد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي بقا و تعيين عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از Intrauterine devices) IUD) در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان اردبيل درسال 1383 انجام گرديد.
روش كار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي و تحليلي از نوع مطالعه كوهورت تاريخي مي باشد. در اين پژوهش 301 خانم مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات لازم از طريق پرسشنامه گردآوري و با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از روش آزمون بقاي كاپلان ماير و تست Log rank مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد كه در 1/77% از زنان مورد مطالعه مدت تداوم استفاده ازIUD بالاي 18 ماه بود. ميانگين زمان تداوم در گروه سني 25-20 سال با (1±5/24 ماه) بيشتر بود و كمترين ميانگين زمان تداوم در گروه سني بالاي 25 سال (4/3±3/14 ماه) مشاهده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين حجم خون قاعدگي و خروج IUD ارتباط معني دار وجود دارد (p=0.005). بطوريكه در زنانيكه خونريزي زياد داشتند ميانگين زمان تداوم 1±5/20 ماه ولي در زنانيكه خونريزي كم داشتند 5/1±4/22 ماه بود. نوع مراجعه جهت كنترل IUD و ميانگين زمان استفاده ارتباط معني داري با هم داشتند (p=0.03). ميانگين زمان تداوم در زنانيكه بطور مرتب جهت كنترل IUD مراجعه مي نمودند5/1± 9/22ماه و گروهي كه گهگاه مراجعه مي نمودند 6/0 ± 8/23 ماه بود. بين عوارض ايجاد شده و خروج IUD ارتباط معني دار وجود داشت (p=0.005). بيشترين ميانگين زمان از دست دادن در زناني ديده شد كه عارضه عفونت، زخم، PID را ذكر كردند (ميانگين5/25 ماه) و كمترين ميانگين زمان از دست دادن در زناني ديده شد كه عارضه خونريزي و لكه بيني را داشتند (ميانگين 18 ماه).
نتيجه گيري : تداوم استفاده از IUD در 4/87% در زير6 ماه، 4/81% بين 126 ماه و 1/72% بين 18- 12 ماه بود. شايعترين علت عدم تداوم مربوط به عوامل پزشكي و عوارض ايجاد شده توسط IUD و شايعترين عارضه خونريزي بود.

قیمت : 20,000 ريال