مقايسه اثر مصرف شير كم چربي، شير سوياي غني شده با كلسيم و مكمل كلسيم بر كاهش وزن و چربي بدن در زنان غير يائسه داراي اضافه وزن و چاق

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 9 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: مطالعات اخير پيشنهاد مي‌دهند كه متابوليسم كلسيم و شايد ديگر تركيبات موجود در شير، ممكن است در تغيير تعادل انرژي و در نتيجه كاهش وزن نقش داشته باشند. اين مطالعه با هدف مقايسه اثرمصرف شير كم چربي، شير سوياي غني شده با كلسيم و مكمل كلسيم بر كاهش وزن و چربي بدن در زنان داراي اضافه وزن و چاق غير يائسه صورت گرفت.
روش‌ها: در اين كارآزمايي باليني، 100 زن داراي اضافه وزن يا چاق غير يائسه و سالم، به صورت تصادفي به يكي از گروه‌هاي زير اختصاص يافته و به مدت 8 هفته تحت مطالعه بودند: 1)گروه كنترل ، 600-500 ميلي گرم در روز كلسيم 2) گروه مكمل كلسيم، همانند گروه كنترل به علاوه 800 ميلي گرم كلسيم در روز به شكل كربنات كلسيم 3) گروه شير، داراي 3 سروينگ در روز شير كم چربي 4)گروه شير سويا، داراي 3 سروينگ در روز شير سويا (انرژي همه گروه‌ها 500 كيلو كالري كمتر از نياز روزانه فرد بود). در ابتداي مطالعه و پايان هفته 8 ، شاخص‌ها ي تن سنجي اندازه‌گيري و 3 روز پرسشنامه ثبت مواد غذايي و فعاليت بدني تكميل شد.
يافته‌ها: مقايسه ميانگين تغييرات وزن، دور كمر، BMI و WHR نشان داد كه كاهش دور كمر وWHR در بين 4 گروه تفاوت معني‌دار داشت (به ترتيب 029/0=P و 015/0=P ). پس از تعديل براي مقادير پايه، اختلاف در تغييرات وزن و BMI نيز در بين 4 گروه معني‌دار شد (به ترتيب 019/0=P و 017/0= P). بيشترين كاهش در تمام شاخص‌هاي تن سنجي، متعلق به گروه مصرف كننده شير بود.
نتيجه‌گيري: افزايش مصرف شير كم چربي مي‌تواند باعث كاهش بيشتر چاقي عمومي و مركزي نسبت به رژيم كم كالري به تنهايي گردد.

كلمات كليدي: كاهش وزن ، كلسيم ، چاقي
قیمت : 20,000 ريال