شيوع سندرم كلسترول HDL پايين - تري ‌گليسريد بالا در استان سمنان(سال 1384)

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 9 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: بيماري­هاي عروق كرونري از مهم­ترين و قابل پيشگيري­ترين عوامل مرگ و مير جامعه امروزي محسوب مي­گردند و هيپرليپيدمي از مهم­ترين علل بروز بيماري­هاي قلبي است. در اين بين، سندرم تري­گليسريد بالا HDL پايين يك عامل خطرساز قوي براي انفاركتوس قلبي و مرگ در اثر بيماري عروق كرونري مي­باشد. با توجه به اهميت اين سندرم و عدم بررسي­هاي لازم در اين مورد، مطالعه­اي با هدف بررسي شيوع اين اختلال در استان سمنان انجام شد تا زمينه ساز اقدامات كاربردي لازم دراين راستا باشد.
روش‌ها: اين مطالعه اپيدميولوژيك به صورت مقطعي در سال 1384 و با شركت 3799 نفر از افراد 70-30 ساله جامعه شهري و روستايي استان سمنان انجام شد. نمونه­گيري به روش مرحله­اي و در شهرستان­هاي سمنان، دامغان، شاهرود و گرمسار انجام شد. جمع­آوري داده­ها از طريق تكميل پرسشنامه انجام گرفت. سپس با راهنمايي قبلي، آزمايش‌ها پس از با ناشتايي 12 ساعته انجام شد.
يافته‌ها: ميانگين سني نمونه­ها 2/10±41 سال و 6/44 درصد آنها مرد بودند. سندرم HDL پايين و تري گليسريد بالا در 5/15 درصد موارد ديده شد. شانس ابتلا به اين سندرم در زنان حدود 7 برابر مردان بود. شيوع اين سندرم با سن ارتباط داشت و در افراد 60 ساله يا بالاتر، حدود 8/1 برابر افراد كمتر از40 سال شانس ابتلا به اين سندرم را داشتند. هم چنين شانس ابتلا به اين سندرم در افراد چاق 91/1 برابر افراد سالم بود. شيوع اين سندرم در ساكنين شهر و روستا تفاوت معني‌دار نداشت.
نتيجه­گيري: براساس نتايج اين بررسي سندرم تري­گليسريد بالا HDLپايين در استان سمنان شايع مي­باشد. انجام آزمايش‌هاي فوق در افراد جامعه يك اقدام بهداشتي ضروري بوده و نياز به برنامه­هاي پيشگيري در اين زمينه دارد.

قیمت : 20,000 ريال