بررسي اپيدميولوژي حوادث رانندگي منجر به مرگ در استان همدان از مهر 1377 تا مهر 1378

مجله علمي پزشكي قانوني

دوره 6 - شماره 20

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

از ميان حوادث، تصادفات رانندگي بويژه در كشورهاي در حال توسعه نظير كشور ما از اهميت بالايي برخوردار است زيرا علاوه بر اينكه همه ساله منجر به از بين رفتن و مصدوم شدن تعداد زيادي از افراد جامعه مي شود خسارات شديدي را نيز بر اقتصاد ملي كشور وارد مي سازد. پژوهش حاضر كه يك مطالعه توصيفي مقطعي محسوب مي شود، به منظور بررسي اپيدميولوژي حوادث رانندگي منجر به مرگ استان همدان از مهر 1377 تا مهر 1378 و با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان پزشكي قانوني همدان انجام گرفت. تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده كه مشتمل بر 251 مورد حادثه بود نشان داد كه بيشتر متوفيان حوادث مورد مطالعه در دو دوره ياد شده در رده سني 21 تا 30 سال قرار دارند (18.7 درصد). وجود رابطه معكوس بين ميزان تحصيلات و فراواني كشته شدگان از يافته هاي ديگر اين مطالعه بود. همچنين مشخص شد كه اكثر قربانيان حوادث جاده اي استان را عابرين پياده تشكيل مي دهند (45.2 درصد). در كليه حوادث محل اصلي وارد شدن ضربه و علت نهايي مرگ، ضربه به ناحيه سر بوده است (به ترتيب 50.2 و 55.8 درصد). «زمان سياه» كه بيشترين حوادث رانندگي منجر به مرگ استان در آن رخ داده بود (20.4 درصد) ساعات 16 و 17 تعيين شد. آموزش اصول ايمني جاده اي به افراد جامعه، مراقبت هاي بيشتر از گروه هاي آسيب پذير، بهبود شرايط ايمني جاده ها و نظارت دقيق بر اجراي مقررات راهنمائي و رانندگي، بخشي از پيشنهادات مجريان طرح جهت كاهش ميزان حوادث جاده اي و مرگ و ميرهاي ناشي از آن مي باشد.

An epidemiological survey of road accident led to death in Hamedan area, Iran, 1999-2000
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Accidents and especially the road accidents are going to be an important cause of death and human injuries in developing countries. Road accident brings to our country many national damages not only human injuries and deaths, but economical loss. The study was conducted to describe some relative characters to the road accidents and it’s deaths. Hamedan was selected as the study area and the number of deaths was 251 people. Deaths were belonged to one-year records, from Sep 1999 to Sep 2000. Records were held in the Medical Legal Office of Hamedan. The results showed that most of deaths have been between 21 and 30 years old (18.7%). It was a reverse relation between death frequency and literacy. From the deaths, pedestrians have been 45.2%. Head was shocked in 55.8% of the killed person, and can be said as a main cause of the deaths. In the accidents, black time was between 16 and 17 p.m. and the frequency of deaths in the black time was 20.4%. Our findings compared to others surveys and discussion made some suggestions from the results. It is suggested a public education to convalesce people driving behavior. It was reminded that safe road and vehicle are necessary and they are the first step to decrease the road accident damages.