چگونگي انتشار نتايج تحقيقات مرتبط با سلامت در روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار كشور 1384

مجله پژوهشي حكيم

دوره 12 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: امروزه جرايد كثيرالانتشار به جهت توزيع وسيع در سطح ملي، قيمت مناسب، دسترسي سريع و به روز بودن از اهميت ويژه‌اي در افزايش آگاهي و ادراك جوامع برخوردار مي‌باشند. هدف از اين مطالعه، ارزيابي كمي و كيفي مقالات مرتبط با سلامت در 3 روزنامه كثيرالانتشار كشور مي‌باشد.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي، سه روزنامه همشهري، كيهان و ايران به تعداد 60 نسخه از هر روزنامه از لحاظ تعداد مقالات مرتبط با سلامت از طريق تكميل پرسشنامه بررسي گرديدند.
يافته‌ها: در اين مطالعه 696 مقاله مرتبط با سلامت مورد بررسي قرار گرفتند كه يك چهارم آن‌ها مقالات تحقيقاتي بوده‌اند. متوسط تعداد اين مقالات در هر نسخه 8/3 بود. منبع مقالات در بيشتر موارد خبرنگاران و آژانس‌هاي خبري داخلي بوده‌اند. محل درج مقالات در اكثر موارد بخش علم و تكنولوژي بوده و مقالات در بيش از 70% موارد از نوع خبري بودند و در بيش از 50% موارد با ارايه اطلاعات بهداشتي موجبات حفظ و تقويت سلامت مردم را فراهم كرده‌اند. 70% مقالات تحقيقاتي در كشورهاي توسعه يافته اجرا شده و جمعيت عمومي بيشترين مخاطبين اين تحقيقات را تشكيل مي‌دادند.
نتيجه‌گيري: رسانه‌ها نقش مؤثري در انتقال اطلاعات مرتبط با سلامت ايفا مي‌كنند. بديهي است توانمند سازي محققين در انتشار نتايج متناسب با گروه هدف از اهميت بسزايي در ارتقاء سلامت جامعه برخوردار خواهد بود.

Assessing article related to health in newspapers with a wide circulation in IR. IRAN -2005
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Nowadays, newspapers are of high importance in raising community awareness due to their large daily circulation, national distribution, appropriate price and accessibility. The present study was conducted to assess the quality and quantity of published health research results and news in three national broadsheet newspapers with large daily circulation.
Methods: In this cross-sectional study, Sixty issues of three newspapers named Iran, Keyhan and Hamshahri have been assessed in terms of the number of published health article using a validate questionnaires.
Results: In this study, 696 health related articles were found; one forth of them represented the results of different health researches. The mean number of these articles in each edition was 3.8. The sources of most of these articles were interviews of the journalists and national news agencies. Most of health or health research results have been situated in knowledge and technology sections and more than 70% of articles were news-type. More than 50% of health related articles provided health promotion results. 70% of health research articles had been conducted in developed countries. Target group of mentioned news and research results were public community.
Conclusion: Media has effective role in transferring health information. It is obvious that empowerment of researchers on how to disseminate knowledge based on their audience have important roles in public health promotion.

قیمت : 20,000 ريال