مقايسه رتبه‌هاي كشوري، منطقه‌اي و جهاني وب‌سايت دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي ايران

مجله پژوهشي حكيم

دوره 12 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: با وجود مطالعات متعددي كه در زمينه وب‌سايت‌هاي دانشگاهي ايران صورت گرفته، تاكنون بررسي جامعي در خصوص تغييرات رتبه وب‌سايت تمامي مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي كشور انجام نشده است. مطالعه حاضر به بررسي و مقايسه روند تغييرات رتبه وب‌سايت دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي ايران در سه سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي طي سال‌هاي 2007 تا 2009 ميلادي مي‌پردازد.
روش كار: طي يك مطالعه توصيفي مقطعي ابتدا تمامي دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت كه داراي وب‌سايت اختصاصي بودند، از طريق كاوشگر گوگل شناسايي و بررسي گرديد. سپس رتبه‌هاي كشوري، منطقه‌اي و جهاني آن دسته از اين مؤسسات كه در پايگاه وب‌سنجي webometrics.info وارد شده بودند، در چهار مقطع زماني جولاي 2007، ژانويه 2008، جولاي 2008و ژانويه 2009 استخراج و مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته‌ها: بر اساس يافته‌هاي پژوهش، وب‌سايت دانشگاه تهران در بين دانشگاه‌هاي مورد بررسي، رتبه اول كشوري را در طي هر چهار مقطع زماني كسب كرد. وب‌سايت اين دانشگاه در ارزيابي ژانويه 2009 رتبه سوم منطقه و نهصد و نودم جهان را كسب كرده كه بيانگر 383 رتبه ارتقاء در طول 18 ماه در سطح جهان است. در اين دوره، دانشگاه علوم پزشكي مشهد از ميان تمامي دانشگاه‌هاي مورد مطالعه، بالاترين ارتقاي رتبه وب را در سطح جهاني داشته است. پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران (ايران داك)، تنها مركز تحقيقات ايراني بود كه در رتبه‌بندي سوم و چهارم وب‌سنجي در ميان 1000 رتبه اول مراكز تحقيق و توسعه جهان قرار گرفته است.
نتيجه‌گيري: به منظور ارتقاي رتبه وب دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي ايران لازم است سياست‌گذاران و مديران بخش آموزش و پژوهش كشور، راه‌كارهاي مناسبي در خصوص ارتقاء و پايش مداوم وب‌سايت‌هاي مؤسسات آموزشي و پژوهشي تدوين و اجرا نمايند.

The Comparison of National, Regional and International Webometric Ranks of Iranian Universities and Research Centers
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Many webometric studies have been done on Iranian universities, still there has not been conducted an overall research evaluating the changes in the webometric status of them over the time. The current study focuses on all Iranian universities’ and research centers’ websites and their national, regional and international webometrics ranks during 2007-2009.
Methods: In a cross-sectional descriptive study, the websites of Iranian universities and research centers were retrieved via Google search engine. Then their national, regional and international webometrics ranks in webometrics.info at July 2007, January 2008, July 2008 and January 2009 were extracted and compared.
Results: The study showed that Tehran university website ranked first in the national level at the four time frames while ranked third in the region and 990th in the world in January 2009. Mashad University stood at the top of the other Iranian universities according to the overall promotion in the international webometric ranking. Iranian Information and Documentation Center (Irandoc) was the only Iranian research center among the first 1000 reported research and development centers in July 2008 and January 2009 webometric rankings of webometrics.info.
Conclusion: In order to improve webometric ranks of Iranian universities and research centers, appropriate policies should be developed while being continuously monitored by Iranian education and research policy makers.

قیمت : 20,000 ريال