شركت‌هاي مادر دانشي نوآوري محور، تحول در علوم پزشكي و رشد اقتصادي

مجله پژوهشي حكيم

دوره 12 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف اين مقاله بيان نقش شركت‌هاي مادر دانشي به منظور توسعه در راستاي چشم انداز 20 ساله كشور و حركت به سوي جامعه دانشي از طريق اجراي طرح‌هاي نوآورانه با نظام باز، ارتقاي منافع عمومي درحوزه‌هاي رقابتي جديد و ارايه الگو و تعريف مشخص از اين گونه شركت‌ها براي حركت به سوي جامعه دانشي و همچنين مشكلات مربوط به طرح‌هاي نوآورانه با نظام بسته در اين قالب مي‌باشد تا اهميت شكل‌گيري انواع جديد شبكه‌هاي نوآورانه با نظام باز كه تمركز جغرافيايي سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي را مد نظر قرار مي‌دهد، بيان گردد. در اين مقاله سعي شده است با معرفي ابعاد شركت‌هاي مادر دانشي بر اهميت اجراي طرح‌هاي نوآورانه جهت حضور با اقتدار در صحنه‌هاي رقابتي جهاني از طريق ايجاد ارتباط منسجم و يكپارچه بخش‌هاي علمي، صنعتي و تجاري در قالب شبكه‌هاي علمي، تجاري تأكيد گردد.
روش كار: پژوهش حاضر از نوع مروري است كه در آن ابتدا به شكل‌گيري شركت‌هاي دانشي، ويژگي‌هاي آن، ارتباط با دانشگاه مادر، نظام نوآوري باز، بررسي نقش شركت مادر دانشي پرداخته مي‌شود و در پايان مدل شركت مادر دانشي و حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري آن در بخش علوم سلامت ارايه مي‌گردد.
يافته‌ها: تأسيس شركت‌هاي مادر دانشي نمونه خوبي از يك مؤسسه تسهيل‌كننده حوزه‌هاي برپايه دانش خواهد بود و نقشي حياتي در انتقال فن‌آوري و نيز ايجاد طرح‌هاي نوآورانه مبتني بر نظام باز كه نيازمند طراحي شبكه‌هاي نهادي است، خواهد داشت.
نتيجه‌گيري: در طرح‌هاي نوآور، دانشگاه‌ها بايد نقش طبيعي خود را به عنوان عنصر كليدي در ايجاد شركت‌هاي دانش چند قطبي بازي كنند. همچنين شركت‌هاي مادر دانشي بايد به عنوان سازمان‌دهنده يا تسهيل‌كننده شبكه‌هاي نهادي كه جهت انتقال مهارت‌ها و ايده‌هاي جديد طراحي شده‌اند، مورد توجه قرار گيرند. آنها بايد از طريق طرح‌هاي نوآورانه بين حوزه‌هاي مرتبط موجبات ارتقاي آنان را فراهم نمايند.

The Holding Knowledge & Innovation Based Companies, Transformation in Medical Sciences & Economic Growth
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The object of this article is to survey the role of knowledge companies in developing innovative projects in open systems for promotion of public benefits. This article introduces dimensions of knowledge companies with regard to the impact of implementing innovative projects in world’s competitive scientific and commercial fields.
Methods: This is a descriptive study that surveys the role of implementing knowledge companies along with their characteristics and relationship with mother universities. It also describes open innovation system and provides the model of knowledge companies along with identifying fields of investment on knowledge companies in health care sciences.
Results: Knowledge companies would be a good sample of an institute as a catalyst for interaction among knowledge based domains and to transfer technology.
Conclusion: The university should play its role as the key element in the establishment of multipolar knowledge companies to run innovative projects. In addition, knowledge companies should be considered as the organizing or catalyzing agent to transfer new ideas and skills among the related areas.

قیمت : 20,000 ريال