بررسي تأثير وضعيت انتخابي مادر در فاز فعال زايمان بر پيامد بارداري در زنان نخست زا

فصلنامه دانش و تندرستي

دوره 4 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: ساعات پاياني بارداري انسان با انقباضات پرقدرت رحمي كه موجب باز شدن دهانه رحم و بيرون راندن جنين از مجراي زايمان مي شود، مشخص مي گردد. وضعيت مادر در طول زايمان مي تواند بر روي انقباضات رحمي و هم چنين عوامل روحي وي تأثير بگذارد. در اين مطالعه تأثير وضعيت انتخابي مادر در مرحله زايمان بر پيامد بارداري مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه مقايسه اي است. در اين مطالعه از ميان زنان نخست زاي مراجعه كننده به زايشگاه يا زهرا (س) تعداد 100 نفر كه واجد شرايط مورد نظر در پژوهش بودند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه 50 نفري بررسي شدند. در گروه شاهد در بدو پذيرش (ديلاتاسيون 4 سانتيمتري) در اتاق درد به صورت خوابيده در تخت مراقبت هاي معمول را دريافت مي كردند ولي افراد گروه مداخله اجازه داشتند تا در هر وضعيتي كه احساس راحتي بيش تري مي كنند، قرار گيرند. اطلاعات از طريق فرم اطلاعاتي، ترازو، ساعت، معيار سنجش درد بورفورد، فرم ثبت مشاهدات و معاينات جمع آوري با آزمون هاي آماري t، كاي- دو تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: متوسط طول فاز فعال زايمان در گروه مداخله 2/142 دقيقه و در گروه شاهد 4/212 دقيقه، ميانگين نمره درد در گروه مداخله 1/1 ± 9/6 و در گروه دوم 2/1 ± 1/8 گزارش شدند كه اختلاف آن ها معنادار مي باشد. درصد فراواني مصرف اكسي توسين (8% در مقابل 64%) و هم چنين ميزان رضايت مادران از تجربه زايمان در گروه مداخله به طور معناداري بيش تر بود. ميزان موارد غيرطبيعي صداي قلب جنين در گروه مداخله به طور معناداري كم تر از گروه شاهد بود. 76% واحدهاي پژوهش در گروه مداخله در مقابل اين سوال كه آيا در حاملگي آينده وضعيت آزاد را انتخاب خواهند كرد، پاسخ مثبت دادند.
نتيجه گيري: وضعيت انتخابي مادر در مرحله فعال زايمان نه تنها هيچ گونه اثر نامطلوبي بر پيامد بارداري ندارد بلكه بسياري از نتايج بارداري را نيز بهبود مي دهد و مي توان آن را به عنوان روشي مناسب در زايمان هاي طبيعي و بدون عارضه به كار برد.

Investigating the Effect of Maternal Elective Position during Active Phase on the First Pregnancy Outcome
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Final hours of human pregnancy are diagnosed with floored uterine contractions that induce the dilatation of cervix and pushing of the fetus throughout the delivery passage. Mother's position during labor can influence uterine contractions as well as the mother’s psychological status. This study aimed at investigating the effect of maternal elective position in labor stage on the pregnancy outcome.
Methods: In this experimental study, a total of 100 people were randomly selected from the population of first pregnancy women referring to Ya Zahra Maternity Hospital and they were randomized into a 50- person usual care or control group and a 50-person elective position or case group. At admission (4- cm dilatation), women in the control group remained confined to the labor bed and received the usual medical care. But women in elective position were allowed to choose their preferred position such as walking, sitting, standing, knee-chest, etc. The Data were collected through information forms, scale, clock, Burford pain scale and observation record forms, and they were analyzed by t-test and Chi-square statistical tests.
Results: The results indicated that relative length of the active phase in the case and control groups was 142.2 and 212.4 minutes, respectively, which shows a significant reduction. The mean labor scores in the case and control groups were respectively reported as 6.9±1.1 and 8.1±1.2 which indicate a significant difference. The need for oxytocin augmentation reduced (8% vs 64%) and mothers’ satisfaction of child birth experience significantly increased. The incidence of fetal heart rate abnormalities was significantly smaller in the case group. When asked whether they would choose elective position during future labors, 76% of women in the case group answered positively.
Conclusion: Maternal elective position during active phase not only has no abnormal effects on the pregnancy outcome but also it improves many of pregnancy outcomes and it can, therefore, be used as an appropriate and harmless method in normal deliveries.

قیمت : 20,000 ريال