بررسي كيفيت زندگي و ابعاد آن در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 1386

فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

دوره 6 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه و هدف : ديابت يك بيماري مزمن محسوب ميشود، و يكي از موارد بسيار مهم در امر مراقبت از بيماران مزمن ، بررسي كيفيت زندگي آنهاست . بيماران ديابتي با مشكلات زيادي در زندگي مواجه هستند ولي سوال اين است كه كيفيت زندگي بيماران چگونه است ؟
هدف اين مطالعه بررسي ابعاد كيفيت زندگي بيماران ديابتي است تا بر اساس آن به توصيف هر چه بيشتر چگونگي كيفيت زندگي و تاثير مشخصات فردي - اجتماعي بر كيفيت زندگي بيماران پرداخته شود .
روش پژوهش : در اين مطالعه توصيفي تعداد 150 بيمار ديابتي نوع دو مراجعه كننده به مركز آموزش ديابت بيمارستان سينا واقع در شهر تبريز در سال 1386 انتخاب گرديدند . واحدهاي مورد پ‍ژوهش به سه سري پرسشنامه پاسخ دادند : اول ، مشخصات فردي _ اجتماعي ، دوم ، ابزار استاندارد شده كيفيت زندگي مرتبط با سلامت ، سوم ، ابزار اختصاصي ديابت، كه شامل بعد جسمي ( عملكرد جسمي ، درد ، فعاليت روزمره ، خواب و سلامت كلي ) ، بعد رواني ( احساسات ) ، بعد اجتماعي ( ارتباط با نزديكان ) و بعد اختصاصي ( مشكلات و رضايت از روشهاي درماني ) است . داده ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي : ميانگين ، انحراف معيار ، واريانس ، ضريب همبستگي پيرسون ، آناليز واريانس ، آزمون تي و رگرسيون خطي مورد بررسي قرار گرفتند .
نتايج : نتايج نشان داد كه 66/28 درصد بيماران در بعد جسمي ، 7/80 درصد در بعد رواني، 3/21 درصد در بعد اجتماعي از كيفيت زندگي مطلوبي برخوردار بودند و 84 درصد از آنها كيفيت زندگي اختصاصي مطلوبي داشتند . همچنين مشخص شد كه عواملي همچون سن ، تاهل ، ميزان درآمد ماهيانه خانواده ، وضعيت اشتغال و جنسيت ، با كيفيت زندگي بيماران ديابتي رابطه معني داري دارند ( 05/0 >p ) . در حاليكه رابطه معني داري بين عواملي مانند محل سكونت ، سابقه وجود ديابت در خانواده و شكل داروي مصرفي با كيفيت زندگي بيماران ديابتي وجود نداشت .
بحث و نتيجه گيري : در واقع تغييرات در ابعاد كيفيت زندگي متاثر از عوامل فردي ، اجتماعي و اقتصادي است و ميتوان نتيجه گرفت كه اندازه گيري كيفيت زندگي همراه با مشخصات فردي _ اجتماعي ، اطلاعات كاملي را براي بيماران مزمن فراهم مي آورد كه در نهايت ميتوان از اين اطلاعات در راستاي برنامه ريزي درماني مراقبتي بيماران مزمن و اصلاح كيفيت زندگي آنان بهره جست.

SURVEYING THE QUALITY OF LIFE AND ITS DIMENSIONS AMONG THE TYPE 2 DIABETES PATIENTS REFERRED TO THE DIABETES CENTER OF TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES – 1386
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Nowadays one of the most important methods for evaluation of treatment and care is to assess the quality of life (QOL). Chronic patient like diabetics are faced with many disorder in dimensions of QOL. The researcher wishes to survey the quality of life and its dimensions and the relational pattern between demographic characteristic and dimensions of QOL.
Methods and Materials: The sample consisted of 150 patients with type 2 diabetes who referred to Sina hospital of Tabriz. Subjects answered 3 sets of questionnaires : (1) demographic characteristic ,(2) standard instrument of QOL related to health , (3) specific instrument of diabetes which included : physical function , pain, daily activities , feelings , sleep , relation with relatives , overall health , problems and satisfaction with treatment methods. The data were analyzed by descriptive statistics (mean, SD, variance) and inferential statistics (ANOVA, T test, linear regression).
Result: The results indicate that physical dimension ( 71.33 % ) and social dimension ( 78 % ) in most of the patients were undesirable ,while psychological dimension ( 80.7 % ) and specific dimension ( 84 % ) in the patients were desirable. From the total numbers of patients, 61.33 % were female, 82 % were married, 10.7 % were graduated and 16.66 % were occupied. The results showed that independent variables (age, marriage, family income, educational level and sex) were meaningful relationship with QOL.
Conclusion: nearly half of mentioned patients were not have desirable quality of life in physical and social dimensions, it is suggested that programmers and managers should take care of bio- psychosocial support in such groups for improving quality of life in diabetic patients.

قیمت : 20,000 ريال