تاثير مكمل اسيد فوليك بر سطح هموسيستئين پلاسما: مطالعه اي دو سو كور در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي

مجله پزشكي اروميه

دوره 20 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

پيش زمينه و هدف: افسردگي از جمله اختلالات خلقي و شايع­ترين اختلال رواني است. از آنجايي كه سطوح پلاسمايي كم فولات و افزايش غلظت هموسيستئين به­عنوان يكي از يافته­هاي شايع در افسردگي اساسي مطرح بوده و نيز نتايج مطالعات در اين زمينه متناقض بوده و تاكنون مطالعه­اي در ايران در زمينه بررسي تاثير مصرف اسيدفوليك بر سطوح هموسيستئين در بيماران افسرده انجام نگرفته است، لذا مطالعه حاضر به­منظور تعيين اثر مكمل فولات بر سطوح هموسيستئين در بيماران افسرده اساسي طراحي گرديد.
مواد و روش كار: در اين مطالعه كارآزمايي باليني شاهددار تصادفي 70 بيمارمبتلا به افسردگي اساسي بالاي 18 سال انتخاب و بيماران به­طور تصادفي
به دو گروه 35 نفره دريافت كننده فلوكستين همراه با يك ميلي­گرم اسيد فوليك يا دارو نما به­مدت هشت هفته، تقسيم شدند. تمام بيماران طبق معيار
DSM-IV-IR تشخيص داده شدند و داراي نمره شاخص افسردگي هميلتون 20 يا بالاتر بودند. سطوح پلاسمايي فولات و هموسيستئين به­ترتيب با استفاده از روش راديوايمنواسي و روش آنزيمي ايمنو اسي در ابتدا و انتهاي مطالعه اندازه­گيري شد. آناليزهاي آماري توسط نرم افزار (SPSS (VER 11.5 و با استفاده ازآزمون­هاي, paired t-test t-test مستقل و Chi-square صورت گرفت. ارتباط­ها نيز از طريق ضريب همبستگي پيرسون بررسي شد.
يافته­ها: براساس نتايج در زنان گروه مورد بعد از هشت هفته هموسيستئين پلاسما به­طور معني­داري 32 درصد كاهش داشت (001/ 0=p) اما تغيير معني­داري در مردان مشاهده نشد. براساس نمره شاخص افسردگي هميلتون در 9/ 88 درصد زنان گروه مورد پاسخ مطلوب (بيش از 50 درصد كاهش در نمره) در مقايسه با 3 /59 درصد زنان گروه شاهد مشاهده شد (05 /0< p)، تفاوتي در ميزان بهبودي در مردان گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد وجود نداشت.
بحث و نتيجه­گيري: اين يافته­ها نشان مي­دهد كه مكمل ياري با فولات روش آسان و موثري براي كاهش غلظت هموسيستئين پلاسما مي­باشد.

THE EFFECT OF FOLIC ACID SUPPLEMENTATION ON PLASMA HOMOCYSTEINE LEVELS: A DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED RANDOMIZED TRIAL ON PATIENTS
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aims: Major depression is a mood disorder and the most common psychological disorder. As consistent findings in the major depressive disorder (MDD) denote for a low plasma folate and elevated plasma homocysteine concentration s the results of studies are controversary. In addition, there has been no previous investigation on the effects of administration of folic acid on plasma homocysteine levels in patients, so the present study aimed to assess the effect of folate supplementation plasma homocysteine levels in patients with major depressive disorder.
Material & Methods: This study was a double-blind, placebo-controlled trial of 70 MDD patients that were randomly assigned to receive fluoxetine together with either 1 mg folic acid or an identical looking placebo daily for 8 weeks. All patients met the DSM-IV criteria for major depression and had a baseline Hamilton rating scale score of 20 or more. Baseline and 8-week estimations of plasma folate and homocysteine levels were determined by kits and with radioimmunoassay method and Enzyme Immunoassay method. The statistical analysis was conducted with the software package SPSS 11.5 and by paired t-test, independent t-test, and chi-square. Correlations were performed using Pearson’s correlation coefficient.
Results: The results of the present study indicated that after 8 weeks, supplementation plasma homocysteine significantly decreased in women by 32%, (p=0.001) but there was no significant change in men. According to Hamilton rating scale women who received the folic acid supplement, showed a good response as compared to women in placebo group (P<0. 05) but there was no significant difference in treatment response between the men of two groups. According to Hamilton rating scale 88.9 percent of women in case group showed a good response (50% reduction in score) as compared to 59.3% women in placebo group (P<0. 05) but there was no significant difference in treatment response between the men of two groups.
Conclusion: These finding suggest that Folic acid supplementation is a simple method for decreasing plasma homocysteine levels.

قیمت : 20,000 ريال