بررسي نيازهاي آموزشي بيماران ترخيصي و رضايتمندي آنها از عملكرد آموزشي پرستاران در كرمان

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دوره 13 - شماره 3

Educational requirements of the discharged patients and their satisfaction about nursing educational performance Kerman Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Training is one of the most effective devices to improve the healthy behavior and it causes them to take part in taking care of themselves and paying more attention to treatment cementations. Hence, we aimed to measure the satisfaction of the discharged patients regarding educational needs and their expectancy.
Methods: A descriptive study done on 502 discharged patients from Kerman hospitals. A pre-designed questionnaire was used to collect the data.Data were analyzed by t-test and ANOVA.
Results: The average grade for educational expectation was (85.5±16.4). For the satisfied social workers was (45.8±18.9). The difference between the educational expectation and the variable of discharged patients age was significant (P<0.05). There was no relationship between the satisfaction grade of discharged patients and the fulfillment of the educational needs.
Conclusion: The tendency of getting information and the educational expectation of the patients were at a very high rate, but the fulfillment of their educational needs was not favorable; so it caused the dissatisfaction and showed the need of revising. The satisfaction of the patients was gained when there was relationship between the educational needs and the performed curriculum. The fulfillment of the priorities and the needs in accordance to the duration of hospitalization is crucial.

قیمت : 20,000 ريال