پيوند سلول هاي بنيادي ليمبوس در 22 مورد كراتيت ناشي از گاز خردل

مجله انجمن چشم پزشكي ايران

دوره 17 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: بررسي نتايج پيوند سلول هاي بنيادي ليمبوس در 22 چشم از جانبازان مبتلا به كراتيت ناشي از گاز خردل. روش پژوهش: اين مطالعه به روش بررسي موارد با مداخله خارجي (Interventional case series) در سال هاي 1379 تا 1382 در بيمارستان شهيد لبافي نژاد بر روي 22 چشم از 18 جانباز مبتلا به كراتيت تاخيري يا ديررس ناشي از مواجهه با سلاح هاي شيميايي حاوي گاز خردل همراه با كدورت هاي وسيع قرنيه توام با پيدايش عروقي خوني جديد، خشكي شديد چشم و نقص اپي تليالي پايدار يا راجعه يا نازكي شديد قرنيه و عدم پاسخ به اقدامات نگاهدارنده انجام گرفت. پس از انتخاب دهنده پيوند (عمدتا از بستگان درجه يك بيمار) بافت ليمبوس دهنده حاوي سلول هاي بنيادي دقيقا به ابعاد و ضخامت لنتيكول برداشته شده از گيرنده و حداكثر تا 240 درجه پيوند شد. در صورت نياز بطور همزمان پيوند نفوذي (5 مورد) يا لايه اي قرنيه (دو مورد) نيز انجام گرفت. بيماران قبل و بعد از عمل تحت درمان با داروهاي سركوبگر ايمني با پايش آزمايشات لازم قرار مي گرفتند. پس از پيوند، يافته هاي آسيب شناسي بافتي مورد مطالعه قرار گرفت و با پيگيري هاي منظم، ميزان ديد، كاهش علايم باليني، از بين رفتن نقص اپي تليالي پايدار و عدم پيشرفت بافت عروقي به قرنيه، بقاي پيوند، حملات دفع پيوند، عوارض احتمالي و نياز به جراحي هاي بعدي بررسي شد. يافته ها: 22 چشم از 18 بيمار (همگي مرد) تحت جراحي پيوند سلول هاي بنيادي ليمبوس قرار گرفتند. در 14 بيمار يك چشم و در 4 بيمار هردو چشم مورد جراحي قرار گرفت. سن متوسط بيماران 36 سال بود. متوسط زمان از هنگام مواجهه با گاز خردل تا زمان عمل 12.5 سال (دامنه 8 تا 14 سال) بود. بعد از عمل، علائم باليني (سوبژكتيو و ابژكتيو) بيماران بهبود قابل توجهي از خود نشان داد. ديد بيماران در 18 مورد افزايش يافت و در 4 مورد بدون تغيير باقي ماند (P<0.001). متوسط ديد اصلاح نشده قبل از جراحي 1.4 (در مقياس LogMAR) بود كه پس از عمل به 0.64 رسيد (P<0.05). در 6 مورد (27%) علائم دفع سلول هاي بنيادي مشاهده شد كه در تمام موارد با افزودن استروئيدها علائم دفع پيوند بهبود يافت. در يك مورد نقص اپي تليالي پايدار منجر به زخم قرنيه و نهايتا پيوند تكتونيك قرنيه شد. دو مورد نيز 6 ماه بعد تحت عمل پيوند نفوذي قرنيه قرار گرفتند. يافته هاي آسيب شناسي بافتي مويد ايسكمي ملتحمه پري ليمبال، تلانژكتازي، واسكوليت، خونريزي زير ملتحمه و كاهش سلول هاي گابلت در بافت ملتحمه بود. نتيجه گيري: پيوند سلول هاي بنيادي ليمبوس از بستگان بيمار، روشي موثر در درمان كراتيت مزمن يا تاخيري ناشي از گاز خردل مي باشد. پيشنهاد مي گردد مطالعات آتي به روش كارآزمايي باليني جهت مقايسه اين روش با پيوند غشاي آمنيوني به تنهايي در اين گروه از بيماران انجام گيرد.

Results of stem cell transplantation in patients with chronic or delayed Mustard gas keratitis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: To valuate the outcomes of limbal stem cell transplantation in patients with chronic and delayed mustard gas keratitis. Patients and Methods: This interventional case series was performed on 22 eyes of 18 patients with delayed or chronic onset mustard gas keratitis from 2000 to 2003 at Labbafinejad medical center. Living related transplantation was performed transferring 120 to 240° to the recipient limbus. Systemic immunosuppresion in addition to topical steroid was used 9 to 18 months after the procedure. Results: 22 eyes of 18 patients with mean age of 36 years (All males) underwent limbal stem cell transplantation. 14 cases had unilateral and 4 cases underwent bilateral surgeries. After the operation both subjective and objective sings and symptoms markedly improved. The uncorrected visual acuity (UCVA) increased in 18 cases and was unchanged in 4 cases (P<0.05). Mean UCVA (LogMAR) was 1.4 pre-operatively that increased to 0.64 post-operatively (P<0.05). 6 eyes showed the signs of graft rejection that responded well to increased steroid dosage. In one case, the persistent epithelial defect resulted in corneal ulcer and ultimately penetrating keratoplasty (PKP) was performed. Histopathologic findings revealed perilimbal conjunctival ischemia, telangectasia, vasculitis, subconjunctival hemorrhage and decreased conjunctival goblet cells. Conclusion: Living related allograft stem cell transplantation is an effective method in short period for the treatment of mustard gas keratitis.