بررسي تاثير رژيم دو دارويي گلوكزآمين و كلروكين در مقايسه با رژيم تك دارويي گلوكزآمين در درمان استئوآرتريت زانو

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 9 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: مقايسه تاثير باليني رژيم درماني دو دارويي گلوكزآمين و كلروكين با رژيم تك دارويي گلوكزآمين در درمان بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو.
روش كار: در اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي سازي شده، 30 بيمار (گروه مداخله) با داروهاي گلوكزآمين و كلروكين و 25 بيمار (گروه كنترل) تنها با داروي گلوكزآمين به مدت 12 هفته تحت درمان قرار گرفتند. از شاخص (WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities جهت ارزيابي تاثير درد بر عملكرد بيماران استفاده شد.
يافته ها: ميانگين امتياز شاخص WOMAC در گروه مداخله در بدو ورود (3.51)، هفته ششم (1.96) و هفته دوازدهم (1.84) بود. ميانگين امتياز شاخص WOMAC در گروه كنترل در بدو ورود (3.15)، هفته ششم (2.36) و در هفته دوازدهم (2.35) بود. در هفته دوازدهم ميانگين امتياز شاخص WOMAC در گروه مداخله بطور معناداري كمتر از گروه كنترل بود (p=0/02). در بيماران مونث زير 65 سال با BMI مساوي يا كمتر از 30 تفاوت معناداري در مداخله ميانگين شاخص WOMAC در هفته دوازدهم بين دو گروه وجود داشت (p<0/05).
نتيجه گيري: رژيم دو دارويي گلوكزآمين همراه با كلروكين پس از 12 هفته تأثير بهتري نسبت به رژيم تك دارويي گلوكزآمين در كاهش درد و بهبود عملكرد مفصلي بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو بويژه در زنان با BMI كمتر از 30 و سن كمتر از 65 سال داشت.

The efficacy of two-drug regimen of glucosamine and chloroquine compared to one-drug regimen of glucosamine in treatment of knee osteoarthritis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: This study aimed to compare the clinical efficacy of two-drug regimen of glucosamine and chloroquine with one-drug regimen of glucosamine in treatment of knee osteoarthritis.
Methods: In this randomized clinical trial, 30 patients received glucosamine and chloroquine (trial group) and 25 cases underwent treatment by only glucosamine (control group) for 12 weeks. To evaluate pain and disability, WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities) was used.
Results: Mean value of WOMAC index in the trial group was 3.51 at the beginning, 1.96 in week 6, and 1.84 in week 12. In the control group, this value was 3.15 at the beginning, 2.36 in week 6, and 2.35 in week 12. In week 12, mean value of WOMAC index was significantly lower in the trial group compared to the control group (P = 0.02). In females aged less than 65 years and with body mass index of equal or less than 30, a significant difference regarding mean value of WOMAC index was seen in week 12 between two groups (P < 0.05).
Conclusion: Two-drug regimen of glucosamine and chloroquine in a 12-week period had a better clinical efficacy than one-drug regimen of glucosamine in lowering the pain and improving joint function of patients with knee osteoarthritis, especially in females with body mass index less than 30 and younger than 65 years of age.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال