خصوصيات بيماران ترومايي مراجعه كننده به بيمارستان فاطمي شهراردبيل طي سالهاي 87-1386

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 9 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: تروما يكي از علل اصلي مرگ ومير و معلوليت در جوامع است كه سالانه موجب مرگ ميليونها انسان در سراسر جهان شده و بارمالي زيادي را به سيستم هاي بهداشتي تحميل مي كند. با توجه به فراواني مكانيسمهاي تروما و شناخت شايعترين مكانيسم ايجاد آن در بيماران، مطالعه حاضر به بررسي خصوصيات تروماهاي ثبتي در بيمارستان فاطمي اردبيل طرح ريزي شد.
روش كار: اين مطالعه توصيفي مقطعي بر روي بيماران ترومايي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان فاطمي شهر اردبيل در يك فاصله زماني 6 ماهه از اول دي ماه تا پايان خرداد سالهاي 87-1386 انجام شد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه اي شامل داده هاي جمعيت شناختي، مكانيسم تروما، محل رخداد حادثه، نحوه انتقال بيماران و ساير اطلاعات استفاده و با مصاحبه رودررو با بيمار و همراه بيمار تكميل گرديد. داده ها در نرم افزار آماري SPSS و با روشهاي آمار توصيفي و تحليلي آناليز شدند.
يافته ها: تعداد 955 نفر از بيماران ترومايي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان فاطمي اردبيل وارد مطالعه شدند. ميانگين سني بيماران 7/18 ± 7/28 سال بوده و 9/69% موارد مرد بودند. حدود 50% از بيماران كمتر از 25 سال سن داشتند. شايعترين مكانيسم تروما در رتبه اول سقوط از بلندي با 5/38% و سپس بريدگي و تصادفات با وسايل نقليه به ترتيب با 1/22% و 8/10% در رتبه هاي بعدي قرار داشتند. رضايتنمدي از خدمات اورژانس نسبتا بالا بوده است و تنها 9% با آمبولانس به اورژانس منتقل شده بودند.
نتيجه گيري: شايعترين مكانيسم تروما سقوط از بلندي و سپس بريدگي و تصادفات با وسيله نقليه بود. رضايتمندي از خدمات اورژانس نسبتا بالا بود.

Specifications of Traumatized Patients Referring to Fatemi Hospital of Ardabil, 2007-8
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Trauma is one of the major causes of morbidity and mortality in the world and it puts a great deal of financial pressure on the health systems. Due to the abundance of the mechanism of trauma and identification of most prevalent mechanism this study was done to survey specifications of traumatized patients referring Fatemi Hospital in Ardabil city.
Methods: This was a cross-sectional study carried out on traumatized patients between Jan and June 2008. Data collection method was a questionnaire including demographic data, mechanism of trauma, location of accident, way of transportation and some other data that have been obtained by face to face interview. Data were analyzed in SPSS program using descriptive and analytical statistical methods.
Results: In 955 patients with trauma, the ratio of male to female was 2.3. The mean age of patients was 28.7±18.7. About %50 of patients were < 25 years old. The most common causes of injuries were falling (38.5%) then cutting and accidents each with 22.1%, 10.8%, respectively. Satisfaction with the emergency care was relatively high and only 9% were carried by an ambulance to the emergency unit.
Conclusion: The most prevalent trauma mechanism was falling from height and then cutting injury and car accidents. Satisfaction with emergency care was relatively high.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال