سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در خانم ها بر اساس آزمايشات قبل از ازدواج

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 8 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: توكسوپلاسما از بيماري هاي مهم انگلي مشترك انسان و دام است. عفونت با توكسوپلاسما گوندي، در صورت انتقال انگل به جنين يا فعال شدن مجدد آن در افرادي با سيستم ايمني سركوب شده، علائم باليني شديدي ايجاد مي كند. هدف اين مطالعه سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در خانم هاي مراجعه كننده به مركز بهداشت اردبيل بر اساس آزمايشات قبل از ازدواج بود.
روش كار: در اين مطالعه 272 نمونه خون از خانم هاي در شرف ازدواج مراجعه كننده به مركز بهداشت اردبيل در سال 1386 جمع آوري گرديد. نمونه ها جهت تعيين سطح آنتي بادي هاي IgM و IgG ضد توكسوپلاسما با روش اليزا تحت بررسي و آزمون قرار گرفتند.
يافته ها: 42.3% افراد مورد مطالعه IgG مثبت و در 1/1% افراد IgM و IgG هر دو مثبت بودند. در بين افراد IgG مثبت 11.3% افراد سابقه سقط در خانواده، 92.5% سبزيجات خام، 92.2 مصرف گوشت نيم پز، 89.2 % سابقه عدم استفاده از مواد ضد عفوني كننده در شستشوي سبزي، 29.6% سابقه تماس با دام، 57.4% تماس با گوشت خام داشتند و 94.8% از آب لوله كشي استفاده مي كردند.
نتيجه گيري: 57.7% از خانم هاي در شرف ازدواج شهر اردبيل از نظر سرولوژي توكسوپلاسموز منفي مي باشند، لذا آموزش بهداشت براي حذف عوامل خطر به ويژه در طي دوران بارداري ضروري به نظر مي رسد.

Sero Epidemiological Toxoplasmosis in pre marriage women on the Basis of Remarriage Tests 2007
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Toxoplasmosis is an important zoonosis parasitical disease. Infection with Toxoplasma gondii in transmission of parasite to fetus or its reactivation among immune-compromised persons can lead to server clinical symptoms. The aim of study was to determine immune level of Toxoplasmosis among women who were to get married and have referred to Health Center of Ardabil.
Methods: In this study 272 blood samples of women who had referred to health center of Ardabil in 2007 were collected. Samples were tested with ELISA method to detect Anti-Toxoplasma IgM and IgG Antibodies.
Results: The tests showed that 42.3% of women were IgG Positive, 57.2% were IgG negative and 2.6% women were IgM positive and also IgG positive. They have ( IgG positive women) 11.3% family history of abortion, 96.5% eating raw vegetables, 92.2% eating half cooked meat, 89.6% not washing the vegetables with disinfectants, 29.6% animal contact, 57.4% contact with raw meat and 94.8% used piped water.
Conclusion: Since 57.7% of women who were to marry in Ardabil city were negative from the view point of Toxoplasmosis, health education for elimination of risk factors especially within pregnancy period seems mandatory.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال