تاثير عوارض ديابت نوع دوم در كيفيت زندگي بيماران ديابتي

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 8 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: ميزان وقوع ديابت و همچنين شيوه هاي مختلف درماني در طي دو دهه اخير به نحو چشم گيري افزايش يافته است. تأثير واقعي روش هاي درماني ارائه شده در ارتقاءوضعيت سلامت اين بيماران از مسائل و موضوعات مطرح مي باشد و مطالعه كيفيت زندگي اين بيماران از مسائل ضروري بويژه در طب جامعه نگر و پزشكي اجتماعي مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين كـيفيت زندگي بيماران ديابتي تيپ 2 طرح ريزي شد.
روش كار: اين مطالعه به صورت مقطعي توصيفي تحليلي بود كه در سال 1383 در بيمارستان بوعلي شهر اردبيل در كلينيك ديابت بر روي 110 بيمار ديابتي انجام شد. اين بيماران به طور تصادفي انتخاب، سپس با مصاحبه حضوري در مورد هر بيمار پرسش نامه (SF-36 (The Short Form 36 Health Survey تكميل شد. در نهايت اطلاعات به دست آمده به كمك برنامه آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني بيماران 11.3±52.5 سال بود. از كل بيماران 73 مورد (66.4%) زن و بقيه مرد بودند. متوسط دوره بيماري از زمان تشخيص در بيماران ديابتي 2/6 ±8 سال و متوسط دوره درمان ديابت در بيماران ديابتي نوع 2 برابر 6.1±7.7 سال بود.51 نفر (46.36%) ‌از بيماران سابقه بستري در بيمارستان داشتند. شاخص سرزندگي و شادابي در 39.1% بيماران و شاخص كاركرد اجتماعي در 50% بيماران سطح پائيني داشت در نهايت به طور كلي و با تجميع نمرات شاخص هاي مختلف كيفيت زندگي براساس ضرايب استاندارد پرسشنامه 77% از بيماران از كيفيت زندگي متوسط و پايين برخوردار بودند.
نتيجه گيري: اكثريت بيماران ديابتي از كيفيت زندگي پايين برخوردارند و ديابت در ابعاد جسمي و روحي بر كيفيت زندگي بيماران تاثير گذار است.

The Effect of Complications of Type II Diabetes on Patients’ Quality of Life
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: The prevalence of diabetes and its different methods of treatment have significantly been increased in the last two decades. The actual effect of these treatments is a common topic in the patients' health and quality of life among these patients has a considerable importance in the community medicine. This study was designed to indicate the quality of life in the diabetic type II patients.
Methods: This was a cross-sectional, descriptive analytic study in 2004 on 110 type 2 diabetic patients who had referred to Bu Ali Hospital in Ardabil. The patients were randomly selected and took the SF-36 Questionnaire and in the end the data were analyzed by SPSS.
Results: The average age of the patients was 52.5 with the standard deviation of 11.3 years. 73 of the patients were female (66.4%) and rest of them were male. The average period of sickness among diabetics was 8 years from the time of diagnosis with a standard deviation of 6.2 years. The average of duration of therapy was 7.7 years with 6.1 years standard deviation. 51 patients (46.36%) had the history of hospitalization. Vitality indicator was low in 39.1% of patients. Social functioning was low in 50% of patients. In general, by adding up the quality of life's various indexes scores based on SF-36 questionnaires standard coefficients, 77% of patients had intermediate and low quality of life.
Conclusion: According to this study most of the patients in this study had a low quality of life.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال