بقاي يك ساله بيماران بستري شده در CCU با سكته قلبي حاد در مركز آموزشي درماني بوعلي

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 8 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: بيماري هاي قلبي عروقي مهمترين عامل مرگ و مير در اغلب كشورهاي جهان است. آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه ميزان مرگ و مير ناشي از اين پديده در ايران هم رو به افزايش است و مراقبت از مبتلايان بعد از وقوع سكته قلبي نياز به ارتقاي كيفي وكمي روزافزون دارد. از اين رو تعيين ميزان بقا و عوامل موثر بر آن در بيماران سكته قلبي حاد مهم بوده و اين مطالعه به بررسي بقاي يكساله اين بيماران مي پردازد.
روش كار: اين مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مطالعات بقا و به روش آينده نگر بر روي 800 نفر از بيماران داراي سكته قلبي حاد در بيمارستان بوعلي اردبيل انجام گرفت. بيماران به مدت يكسال پيگيري و اطلاعات لازم بر اساس پرسشنامه اي جمع آوري و در نهايت با استفاده از روش هاي هاي مختلف آماري در نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. براي نشان دادن ميزان بقاي بيماران از جدول عمر و روش كاپلان ماير وبراي مقايسه ميانگين بقا در گروههاي مختلف از آزمون لگ رنك و براي نشان دادن عوامل موثر بر ميزان بقا از مدل رگرسيوني كاكس و رسم نمودار تابع بقا استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سني بيماران 12.4± 60.6 سال بود. ميزان مرگ و مير كل بيماران درطي يكسال پيگيري 84 نفر(10.5%) بود. 582 نفر از بيماران (72.8%) مرد و 218 آنان (27.3%) زن بودند. 47.4% سيگاري بوده و 33.4% پرفشاري خون، 18.1% ديابت، 15.3% هيپرليپيدمي و 30% آريتمي داشتند. ميزان بقا در 10 روز اول 94%، در يك ماه اول 93% و در يكسال 90% بود.
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه عوامل موثر برميزان بقا بر اساس مدل رگرسيوني كاكس عبارت بودنداز ديابت، سن، مصرف استرپتوكيناز، ميزان كسر جهشي و داشتن بلوك قلبي و آشنايي با اين عوامل مي تواند به افزايش بقا و بهتر شدن كيفيت زندگي بيماران كمك نمايد.

One Year Survival of Myocardial Infarction in Ardabil Bouali Hospital
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Cardiovascular disease is the most important cause of death in the world. Statistics shows that mortality and morbidity from cardiovascular disease in Iran is going up, so quality of management and treatment of these patients need to be better. For these reasons, determination of survival rates and factors affecting it is important and is also the aim of this study.
Methods: This is a survival analytic prospective study, done on 800 patients, admitted in Ardabil Bouali Hospital CCU. All of the patients were followed up one year and a questionnaire about them was obtained. Statistical analysis was done with SPSS. For survival analysis Kaplan Maier, life table, logReng test and Cox regressions model were used.
Results: Mean age of patients was 60.6±12.4 years. Total number of mortality in one year was 84 persons (10.5%). 582 patients were men and 218 were women. 47.4% were smokers, 33.4% had hypertension, 18.1% had diabetes mellitus, 15.3% had hyperlipidemia and 30% had arrhythmia. Survival rate in the first 10 days, 28 days and one year were 94%, 93% and 90% respectively.
Conclusion: Factors that affected survival in Cox regress ional model were: diabetes mellitus, age, use of streptokinase, left ventricular ejection fraction, heart rate and heart block. Knowledge from survival rates and relative risks can help health managers in better health service preparation.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال