تأثير مصرف شير حاوي لاكتوباسيلوس كازئي بر افزايش وزن و الگوي ليپيدي سرم رت هاي تغذيه شده با غذاي پرچرب

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: هيپرليپيدمي يكي از عوامل ايجاد كننده بيماريهاي قلبي عروقي بوده و اين بيماريها يكي از مهمترين علل مرگ و مير در جهان به شمار مي روند. استفاده از فرآورده هاي حاوي سويه هاي خاص باكتريهاي مفيد تحت عنوان پروبيوتيكها، از طريق ايجاد تعادل در فلور ميكروبي دستگاه گوارش اثرات مفيدي در بدن ميزبان ايجاد مي نمايند. لاكتوباسيلوس كازئي يكي از پروبيوتيك ها بوده و هدف از اجراي اين مطالعه ارزيابي تأثير مصرف شير حاوي لاكتوباسيلوس كازئي بر الگوي ليپيدي رت هاي تغذيه شده با جيره غذايي پرچرب مي باشد.
روش كار: مطالعه حاضر از نوع تجربي مي باشد كه در آن ابتدا 30 رت نر نژاد ويستار سفيد با وزن 15±200 گرم بطور تصادفي به دو گروه 15 عددي تحت تيمار و كنترل تقسيم و در عرض يك هفته به غذاي پرچرب (11/47%) و آب حاوي 25% شير عادت داده شدند. رتهاي هر دو گروه به مدت 48 روز غذاي پرچرب و آب حاوي 25% شيردريافت نمودند، با اين تفاوت كه به آب گروه تحت تيمار لاكتوباسيلوس كازئي اضافه مي شد. با توجه به اينكه مقدار آب مصرفي در طول دوره نگهداري افزايش مي يافت لذا تعداد لاكتوباسيلوس كازئي اضافه شده به شير طوري تنظيم مي شد كه روزانه هر رت حدود CFU 109 از آنها را مصرف مي نمود.
يافته ها: بر اساس آزمون تي مستقل در سطح 0.05= α ميانگين كلسترول تام و LDL-C سرمي رتهاي گروه تحت تيمار بطور معني دار كمتر از گروه كنترل برآورد گرديد(p<0/05). ولي تفاوت ميانگين تري گليسريد، HDL-C و VLDL-C سرمي در دو گروه فوق الذكر معني دار نبود. از طرف ديگر ميزان افزايش رشد وزن رت ها در گروه تحت تيمار بطور معني دار بيشتر از گروه كنترل برآورد شد (p<0/01).
نتيجه گيري: مصرف روزانه و طولاني مدت شير حاوي لاكتوباسيلوس كازئي01 از طريق كاهش كلسترول تام و LDL-C الگوي ليپيدي سرم را بهبود بخشيده و سرعت افزايش وزن بدن را بالا مي برد.

The effects of consumption of milk containing Lactobacillus casei on weight gain and serum lipid profile of rats fed high lipid diet
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال