كاربرد روش PCR در تشخيص كراتيت آكانتامبايي

مجله انجمن چشم پزشكي ايران

دوره 17 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: آكانتامبا تك ياخته اي آميبي است كه گونه هاي مختلف آن قادرند موجب كراتيت هاي مزمن، پيشرونده و اولسراتيو در چشم شوند كه نه تنها به درمان با داروهاي ضد ميكروبي جواب نمي دهند بلكه غالبا با كراتيت استرومال هرپس سيمپلكس هم اشتباه مي شوند. تشخيص زودرس عفونت آكانتامبايي اهميت زياد دارد، زيرا زمان تشخيص بيماري طولاني است و بسياري از بيماران در ابتداي ابتلاء با داروهاي نامناسب تحت درمان قرار مي گيرند. در مطالعه حاضر به منظور تشخيص و شناسايي كراتيت هاي آكانتامبايي از روش PCR استفاده شده است. مواد و روش ها: نمونه هاي تراشه قرنيه از 70 بيمار مشكوك به كراتيت آكانتامبايي از بيمارستان فارابي و كلينيك هاي خصوصي در تهران جمع آوري گرديد. نمونه ها در محيط ECNNA: E.coli non-nutrient agar كشت داده شد. همزمان DNA انگل با روش فنل كلروفرم مستقيما از نمونه بيمار استخراج گرديد. سپس قطعه اي از ژن 18s rDNA با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي JDP1 و JDP2 اصلاح شده با روش PCR تكثير گرديد. نتيجه گيري: پس از انجام PCR بر روي نمونه هاي 70 بيمار در 21 مورد يك باند 458bp بر روي ژل آگارز ظاهر گرديد. از طرفي نتيجه فقط اين 21 مورد در محيط كشت مثبت بوده است. باتوجه به اين نتيجه مي توان گفت كه كارآيي اين روش بسيار خوب و زمان تشخيص بيماري با روش PCR بسيار سريع مي باشد.

كلمات كليدي: آكانتامبا ، كراتيت ، PCR
Diagnosis of Acanthamoeba keratitis by polymerase chain reaction
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Purpose: Some acanthamoeba species can cause a chronic, progressive ulcerative keratitis, not responsive to antimicrobial therapy and frequently mistaken as stromal herpetic keratitis. In acanthamoeba keratitis (AK) many patients are initially treated with inappropriate drug therapies, hence, early detection of acanthamoeba infection is critical. Contrary to molecular methods use of parasite culturing as a diagnostic method may take several weeks. In the present work, PCR was used for diagnosing AK. Materials and Methods: Corneal scraping specimens were collected from 70 patients referred to Farabi hospital as well as private clinics in Tehran. The specimens were cultured in ECNNA then the growing parasites were harvested. Phenol-chloroform method was applied for DNA extraction directly on corneal scraping specimens. Polymerase chain reaction was done for 18s rDNA amplification of the parasite using JDP1 and JDP2 as specific primers. Results and Conclusion: Following PCR amplification of 18s rDNA of 70 specimens, 21 detected positive and a single band (458bp) appeared on gel agarose and only 21 of the specimens (The same samples) grew in ECNNA culture after a long time. Therefore, PCR is fast and highly efficient in the diagnosis of acanthamoeba keratitis.