بررسي نتايج پيوند قرنيه اطفال بيمارستان لبافي نژاد طي سال هاي 73-1365

مجله انجمن چشم پزشكي ايران

دوره 16 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

اهداف: مشخص كردن انديكاسيون ها براي انجام پيوند قرنيه، ميزان موفقيت پيوند و مقايسه حدت بينايي قبل و بعد از انجام پيوند قرنيه در اطفال. مواد و روش ها: يك مطالعه گذشته نگر به صورت بررسي داده هاي موجود كه از بازخواني پرونده هاي موجود در بيمارستان شهيد لبافي نژاد بدست آمد، صورت گرفت. افراد واجد شرايط در اين طرح نوزادان يك ماهه تا اطفال 14 ساله مراجعه كننده به اين بيمارستان بودند كه به يكي از دلايل مادرزادي، اكتسابي غير ضربه اي يا اكتسابي ضربه اي پيوند قرنيه بر روي چشم آنها انجام گرفته بود. پرونده هاي مورد بررسي شامل پرونده هاي يك دوره هشت ساله از فروردين 1365 تا اسفند 1373 است كه عمل پيوند داشته اند و پس از عمل حداقل بمدت شش ماه مورد پيگيري قرار گرفته اند. بيماراني كه در مدت كمتر از شش ماه رد پيوند داشته اند نيز در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته اند. منظور از پيگيري بيماران، انجام معاينات دوره اي پس از انجام پيوند تا خروج بيمار از مطالعه مي باشد (عدم تمايل بيمار به پيگيري و يا وقوع رد پيوند). براي معاينه دقيق بيماران مورد بررسي در اسفند ماه 1374 فراخوان عمومي همه بيماران صورت گرفت و طي سه هفته كليه مراجعين مورد مطالعه مورد معاينه نهايي قرار گرفتند. افراد حاضر در اين طرح كه شامل 119 مورد پيوند قرنيه در 104 چشم از 81 بيمار مي باشد، از بين همين افراد واجد شرايط حضور در مطالعه انتخاب شده اند. يافته ها: 119 عمل پيوند قرنيه بر روي 104 چشم انجام شده است (90 چشم يكبار، 13 چشم دو بار و يك چشم سه بار). از 90 چشمي كه يكبار عمل پيوند بر روي آنها انجام شده 22 چشم (24%) دچار رد پيوند و از 14 چشمي كه داراي عمل مجدد پيوند بوده اند 8 چشم (57%) دچار رد پيوند شده اند. بيماران به سه گروه مادرزادي، اكتسابي غير ضربه اي و اكتسابي ضربه اي تقسيم شدند. 55 چشم (52%) در گروه مادرزادي، 39 چشم (37%) در گروه اكتسابي غير ضربه اي و 10 چشم (11%) در گروه اكتسابي ضربه اي قرار گرفتند. از 55 چشم موجود در گروه مادرزادي 16 چشم (26%)، از 39 چشم موجود در گروه اكتسابي غير ضربه اي 10 چشم (23%) و از 10 چشم موجود در گروه اكتسابي ضربه اي 5 چشم (50%) دچار رد پيوند شده اند. تعداد 22 نفر داراي بيماري يكطرفه و 81 نفر بيماري دوطرفه داشته اند. از اين تعداد 58 نفر به صورت يكطرفه و 23 نفر به صورت دو طرفه (هردو چشم) مورد عمل پيوند قرار گرفته بودند. از 104 چشم موجود، 65 چشم داراي عمل جراحي همراه بودند كه 28 چشم (43%) دچار رد پيوند و از 39 چشم بدون عمل جراحي، دو چشم (5%) دچار رد پيوند شده اند. در 53 چشم (51%) بعد از سه ماه و در 27 چشم (26%) قبل از سه ماه بخيه ها برداشته شده اند و زمان برداشتن بخيه ها براي 24 چشم (23%) نامعلوم مي باشد. از متغيرهاي مورد بررسي، متغيرهاي سن (در سه گروه كمتر از سه سال، بين سه تا هفت سال و بيشتر از هفت سال) (P=0.01)، عمل جراحي همراه (دارد، ندارد) (P=0.009)، پيوند مجدد (دارد، ندارد) (P=0.016)، گروه هاي تشخيصي (مادرزادي، اكتسابي غير ضربه اي و اكتسابي ضربه اي) (P=0.001) و زمان برداشتن بخيه ها (كمتر از سه ماه، بيشتر از سه ماه) (P=0.016)، با استفاده از مدل رگرسيون كاكس داراي ارتباط معني دار با ميزان موفقيت (بقا) پيوند قرنيه بودند. براي بيماراني كه حدت بينايي قبل و بعد از عمل آنها بوسيله چارت اسنلن قابل اندازه گيري بود (57 بيمار) آزمون ويلكاكسن به منظور مقايسه حدت بينايي در قبل و بعد از عمل پيوند انجام شد و اختلاف معني داري در سطح 0.000 مشاهده گرديد كه در جهت بهبود حدت بينايي بعد از عمل پيوند مي باشد. براي بيماراني كه يكسال تمام پيگيري شده اند (86.5%) وضعيت شفاف بودن پيوند مورد بررسي قرار گرفت و متغيرهاي سن (در سه گروه كمتر از سه سال، بين سه تا هفت سال و بيشتر از هفت سال) (P=0.0004)، عمل جراحي همراه (دارد، ندارد) (P=0.095)، پيوند مجدد (دارد، ندارد) (P=0.002)، گروه هاي تشخيصي (مادرزادي، اكتسابي غير ضربه اي، اكتسابي ضربه اي) (P=0.02) و حملات دفع پيوند (دارد، ندارد) (P=0.13)، ارتباط معني داري با ميزان شفافيت پيوند پس از يكسال داشتند. نتيجه گيري: در صورت انتخاب مناسب بيماران و پيگيري منظم، پيوند قرنيه در اطفال، باعث بهبودي حدت بينايي آنان گشته، بقاي پيوند را طولاني تر مي كند.

Results of pediatric corneal transplantation at Labbafinejad Medical Center, 1365-73
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Purpose: Defining indications, surgical success rates and visual results of pediatric corneal transplantation. Materials & Methods: In a retrospective study, all records of pediatric (Age less than 14 years) corneal transplantation from 1365 to 1373 with a minimum follow-up of 6 months were reviewed. The corneal opacities were categorized into 3 groups: Congenital, acquired non-traumatic and acquired traumatic. The patients were regularly visited. All patients were recalled and completely examined in 1374. Findings: 119 grafts in 104 eyes of 81 patients were reviewed. Using cox regression model, some variables such as age (Less than 3, 3 to 7, greater than 7) (P=0.01), associated surgical procedures (P=0.009), regraft (P=0.016), diagnostic categories (Congenital, acquired non-traumatic, acquired traumatic) (P=0.001), timing of suture removal (Less or more than 3 months) (P=0.016) were significantly related with graft survival. For patients whose visual acuities could be measured with Snellen chart (57 pts), using Wilcoxon test, visual acuity improved (P<0.0001). For patients with a minimum follow-up of one year (86.5%), variable such as age (P=0.001), associated surgery (P=0.095), regraft (P=0.002), diagnostic categories (P<0.001), number of rejections (P=0.13), were significantly related with graft clarity after one year. Conclusion: With appropriate patient selection and regular follow-up for pediatric corneal transplantation, visual acuity improves and graft survival increases.