بررسي دلائل عدم انجام ماموگرافي غربالگري در پرستارها و ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهرستانهاي منتخب استان مازندران

مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم

دوره 3 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سرطان پستان بيماري مهلكي است كه سالانه موجب مرگ ومير وناتواني صدها هزارزن درسراسر دنيا مي شود.كشف زودرس بيماري مي تواندموجب كاهش عوارض ومرگ وميرناشي ازاين بيماري مهلك شود. ماموگرافي بعموان حساسترين روش موجود جهت كشف زودرس بيماري پذيرفته شده است.بنابراين باتوجه به سودمندي ماموگرافي برآن شديم تاضمن معرفي ماموگرافي بعنوان بهترين سلاح عليه سرطان پستان، دلائل عدم استفاده ازآن رادرميان پرسنل بهداشتي درماني بعنوان افراد مطلع جامعه دريابيم.
موادوروش تحقيق: مطالعه بصورت مقطعي برروي 62نفرپرستار وماماي بالاي 40سال شاغل درمراكز بهداشتي ودرماني چهارشهر بابل، بابلسر،وقائمشهر انجام شد.ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه استانداردشده با66 سوال درسه بخش اصلي شامل آگاهي، اجزائ عقايد سلامتي(درك استعداد ابتلا به بيماري، درك شدت بيماري، درك منافع ماموگرافي ودرك موانع درانجام ماموگرافي) وفاكتورهاي برانگيزاننده بود.سطح آگاهي ضعيف ومتوسط ونيز درك كم ومتوسط از سه جزاول عقايدسلامتي ودرك زياد ومتوسط ازجزآخر بعنوان دلائل انجام ماموگرافي غربالگري درنظرگرفته شدندبااستفاده ازآمارتوصيفي وآزمون X^2نتايج مورد بررسي قرارگرفت.
يافته ها:68% افرادپرستار، باميانگين سني 44±3و 79% كارشناس بودند. 2.3 افرادآگاهي خوب نداشتند.بيشترين درصد پاسخهاي نادرست به سوالهاي مربوط به ماموگرافي(تعريف آن، دقت آن، نحوه انجام وغيره)اختصاص داشت.يافته ها درارتباط با اجزاعقايد سلامتي نشان دادكه بيش از54.8نمونه ها درك زيادي ازاستعدادابتلا به بيماري درخود و 59.75 شدت بيماري نداشتند. 63%منافع ماموگرافي رابخوبي درك نكرده بودنددرحاليكه 75%موانع زيادي راجهت انجام اين روش بيان نمودند.مهمترين عوامل برانگيزاننده جهت انجام ماموگرافي، كشف توده درپستان وتوصيه پزشك بود. آزمون آماريX^2ارتباط معني دارمثبتي رابين تمايل به انجام ماموگرافي غربالگري باسطح آگاهي وسه جز اول عقايد سلامتي ونيز ارتباط معني دار منفي با جزآخرنشان داد.
نتيجه گيري: بيش ازنيمي ازافراددرك خوبي ازاستعداد ابتلا به بيماري، شدت بيماري ومنافع ماموگرافي نداشتند، ضمن اينكه موانع زيادي رادرانجام اين روش ذكرمي نمودند. لذاپيشنهادات زيرارائه مي شود:
1-تشويق پزشكان براي ارجاع زنان براي انجام ماموگرافي غربالگري. 2- آموزش زنان وپرسنل بهداشتي درماني درباره ي ماموگرافي.3- ارائه ماموگرافي باكيفيت بالا وهزينه كمتر.

Assessment of the reasons for avoiding screening mamograghy among nurese and midwievs affiliated to health and treatment centers in Mazandaran provice
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال