بررسي روش هاي سنتي پيشگيري از گرفتگي صدا در مداحان اردبيل

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 8 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: گرفتگي صدا جزء شايعترين مشكلات خوانندگان و مداحان است و روشهاي جلوگيري از آن و صاف كردن صدا مي تواند در پيشرفت و بهبود صداي افراد بسيار مؤثر باشد. از اينرو اين مطالعه با هدف "تعيين روشهاي سنتي جلوگيري از گرفتگي صدا در مداحان شهر اردبيل" انجام شد.
روش كار: تحقيق حاضر يك بررسي توصيفي مقطعي است. در اين تحقيق كل مداحان اردبيل 43 نفر بررسي شدند . پرسشنامه اي كه شامل اطلاعاتي چون سن، جنس، مدت مداحي، سابقه گرفتگي صدا و راههاي جلوگيري از گرفتگي آن بود توسط اين افراد تكميل شد و پس از جمع آوري پرسشنامه ها داده ها با نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل و از آمار توصيفي استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد همه افراد مورد بررسي مرد بودند. ميانگين سني آنها 3/41 سال با انحراف معيار 1/13 بود. تمام مداحان در ماه محرم ، 15 نفر (9/34%) در ماه رمضان و 8 نفر (6/18%) در ساير ماهها مداحي مي كردند. صافي صدا اكثراً در تابستان (79%) و گرفتگي صدا اكثراً در زمستان ديده مي شد (4/67%). 36 نفر (7/83%) گرفتگي صدا را تجربه كرده بودند كه (6/32%) دو روز دچار گرفتگي صدا شده بودند. استراحت كافي و خوردن غذاي مقوي بهترين راههاي جلوگيري از گرفتگي صدا بوده است و در حين گرفتگي صدا 1/60% افراد از داروهاي كورتون دار براي رفع مشكل استفاده مي كردند. همچنين در حين گرفتگي صدا از روش خواندن پست استفاده مي كردند.
نتيجه گيري: گرفتگي صدا در مداحان بيشتر و مهمتر از افراد عادي است وبيشتر در ماههاي خاصي از سال ديده مي شود. در اكثر افراد مدت گرفتگي صدا كوتاه بود و با استفاده از داروهاي كورتون دار و خواندن پست درمان مطلوب بدست مي آيد.

Traditional Methods for Prevention of Voice Disorder in Ardebilian Singers
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and objectives: Voice problem is the most common problem in singers and the prevention of this problem and clearance of voice is the cause of voice quality improvement in these people. So this study was carried out to" determine the traditional methods for prevention of voice problem in religions singers at Ardabil city".
Methods: This survey was a descriptive (cross-sectional) study. In this study 43 religious signers were selected. Then singers completed a questionnaire that consisted of data about age, sex, duration of singing, history of Voice problem and the prevention methods that they used. Data were analyzed with SPSS software and descriptive statistics.
Results: The findings showed all of samples were male. Most of them were 24-44 years old. All of them used their voice in Moharram and 15 persons (34.4%) in Ramadan and 8 cases (18.6%) sang in other months. Clearance of voice was often seen in summer (79%) and Voice problem often was seen in winter (67.4%). 36 singers (83.7%) experienced Voice problem that in most of them (32.6%) its duration is 2 days. Resting and well nutrition were the common methods for prevention of voice problem. Most of singers used corticosteroids and changed singing method to a treble voice.
Conclusions: The rate of voice problem in religious singers was higher than that of the general population, and it was often seen in special months. Duration of voice problem was low in most of them. Change of singing method and corticosteroid therapy was the common way of its treatment.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال