رابطه وزن تولد با لپتين و آديپونكتين

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 6 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: لپتين و آديپونكتين هورمون‌هايي هستند كه به طور عمده از بافت چربي توليد مي‌شوند و با وزن بدن ارتباط دارد. مطالعات انجام شده طي بارداري، نتايج متناقضي از نقش لپتين و آديپونكتين در طي بارداري بر وزن تولد نوزاد گزارش كرده‌اند. هدف از اين مطالعه ارزيابي سطوح سرمي لپتين و آديپونكتين مادري و بند‌ناف و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزاد مي باشد.
روش‌ها: اين مطالعه به صورت مقطعي در 86 زن باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد. نمونه خون از مادر در اتاق زايمان و بعد از تولد نوزاد از بند ناف گرفته شد. نمونه‌هاي مادر و بند ناف از نظر غلظت لپتين و آديپونكتين آزمون شد. وزن هنگام تولد و قد نوزاد در اطاق زايمان اندازه گيري شد.
يافته‌ها: ميانگين نمايه توده بدني مادر8/4 ± 8/23 كيلوگرم بر متر مربع،وزن نوزادان 46/0 ± 13/3 كيلوگرم و ميانگين هفته بارداري 6/2 ± 15/38 هفته بود. ارتباط معني‌داري بين آديپونكتين نوزاد با وزن نوزاد يافت نشد. لپتين نوزاد همبستگي مثبت معني‌داري با وزن نوزاد نشان داد.
نتيجه‌گيري : تغييرات سطح لپتين نوزادي منعكس كننده تغيير بافت چربي در نوزاد است و مي‌تواند بر روي وزن نوزاد موثر باشد.

ASSOCIATION BETWEEN LEPTIN AND ADIPONECTIN AND BIRTH WEIGHT
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Adiponectin and leptin are hormones which are related to body fat tissues and body weight. In pregnant women, conflicting associations have been reported between the role of serum concentrations of adiponectin and leptin with infant birth weight. The aim of this study was to determine the association between maternal and cord blood adiponectin and leptin concentrations with birth weight.
Methods: As a cross-sectional study 86 pregnant women referred to university hospital clinics were recruited. Maternal and umbilical cord blood samples were obtained in delivery room just after birth. The maternal and umbilical cord serum samples were analyzed for adiponectin and leptin. Their birth weight and height were measured at labor.
Results: The mean of maternal BMI, birth weight, and gestational age was 23.8±4.8 kg/m2, 3.13±0.14 kg, and 38.15±2.6 week, respectively. No correlation between adiponectin and birth weight were found. Birth weight positively correlates with leptin.
Conclusion: leptin concentrations in cord blood may be reflected the alternation of body fat tissue in infant and independently associated with infant birth weight.

قیمت : 20,000 ريال