بررسي ارتباط پپتيد-C و انسولين مايع آمنيوتيك با ماكروزومي نوزادان

ديابت و متابوليسم ايران

دوره 6 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: پپتيد- cمايع آمنيوتيك بيانگر ميزان ترشح انسولين جنين است . شرايط هيپر انسولينمي جنين، سبب افزايش وزن موقع تولد واختلال تحمل گلوكز و چاقي درسنين بالاتر مي شود.شيوع تولد نوزادان ماكروزوم در ايران 10% مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط پپتيد-c و انسولين مايع آمنييوتيك با ماكروزومي نوزادان بود.
روش‌ها: اين مطالعه به صورت مورد- شاهدي انجام شده است. 10 نوزاد كه در زمان تولد وزن بالاي 4000 گرم داشتند، به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شدند و 28 نوزاد با وزن كمتر از 4000 گرم به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه گرديدند. مادران نوزادان هر دو گروه از نظر ميانگين سني و تعداد زايمان و وزن قبل از بارداري اختلاف زيادي نداشتند. چنانچه شركت كنندگان شرايط خروج از مطالعه را نداشتند، در هنگام زايمان حدود 10ccمايع آمنيوتيك طي آمنيوسنتز گرفته شد و همچنين از بند ناف جنين يا خون وريدي جنين وخون وريدي مادر جهت اندازه گيري انسولين و پپتيد-c و گلوكز نمونه‌گيري به عمل آمد.
يافته‌ها: :نوزادان ماكروزوم در مقايسه با گروه شاهد اختلاف معني داري در پپتيد-c خون نوزاد (044/0=P)وخون مادر(043/0= P) داشتند. ميزان انسولين در مادران نوزادان ماكروزوم و نوزادان ماكروزوم و مايع آمنيوتيك بالاتر از گروه شاهد بود ولي از نظر آماري معني‌دار نبود. ميزان پپتيد-c در مايع آمنيوتيك نوزادان ماكروزوم نيز بالاتر از گروه شاهد بود.
نتيجه‌گيري : افزايش پپتيد-c مايع آمنيوتيك، خون نوزاد وخون مادر، مي‌تواند با افزايش وزن جنين ارتباط داشته باشد.

RELATION OF AMNIOTIC FLUID C-PEPTIDE AND INSULIN LEVEL AND NEONATAL MACROSOMIA
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Fetal hyperinsulinemia correlated with large birth weight and impaired glucose tolerance test and obesity in second decades of life. In this study we compared the correlation between fetal insulin production (as estimated by amniotic fluid (AF) C-peptide concentration) and AF insulin with macrosomia (as estimated by neonatal birth weight >4000 gr).
Methods: Thirty eight neonates were studied. Ten infants were macrosom and 28 were normal (birth weight < 4000 gr). Amniontic fluid C-peptide and insulin concentration and mother and fetal blood C-peptide and insulin were measured during delivery with radioimmunoassay and mother and fetal glucose were measured at the same time and correlated with neonatal macrosomia within first hour of birth.
Results: There was a significant correlation between infant serum C-peptide level and macrosomia. Amniotic fluid insulin level was higher in the macrosom infants but this correlation was not significant. AF C-peptide was higher in the macrosom group. Also there was a significant correlation between maternal serum C-peptide and macrosomia. Infant and mother serum insulin was higher in the macrosom group.
Conclusion: Our results suggest that fetal insulin (as estimated by AF C- peptide) and mother insulin and C- peptide production, can influence fetal weight and induce fetal macrosomia.

قیمت : 20,000 ريال